Wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu:

 Het gebrek aan betaalbare woningen voor de lagere inkomens is een reëel probleem dat moet worden opgelost. Wachttijden zijn onvoorstelbaar en onaanvaardbaar lang. Indien de bestaande woningbouwverenigingen dit probleem niet snel oplossen dient de gemeente met andere partijen zaken te doen of zelf initiatief te nemen.
Woningbouwverenigingen moeten zich richten op hun kerntaak: huisvesting voor lagere inkomens. Noodzakelijk is veel meer vaart met de bouw van betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens.
Gemeentebelang Meierijstad vindt dat wanneer andere partijen betaalbare huurwoningen willen bouwen, de gemeente dit krachtig moet ondersteunen.
De verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen.
Huisvesting voor starters op de woningmarkt is belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Jongeren die ergens anders hun start maken, komen niet gemakkelijk weer terug.
Meierijstad dient zoveel meer grond te bestemmen voor woningbouw, dat de prijzen van bouwgrond substantieel dalen.

In de dorpen hoort Meierijstad ruimhartig te zijn wanneer mensen woningen willen bouwen in of grenzend aan de bebouwde kom.

Doorgaand verkeer hoort niet door de kernen te gaan.

De opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk, binnen de bebouwde kom moet worden verplaatst naar industrieterreinen.

Consequent uitvoering geven aan het milieubeleid, niet met verschillende maten meten. Overtreding dient beëindigd en bestraft te worden. De gemeente heeft hier ook zelf een taak. In de openbare ruimte horen veel meer prullenbakken en hondentoiletten bij uitlaatplaatsen.

De kern Erp wordt veel te zwaar belast met doorgaand verkeer. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid, het woonmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de inwoners. Voor Gemeentebelang Meierijstad is de enigste oplossing een omleidende randweg buiten de bebouwde kom voor doorgaand verkeer. Dat maakt ook een aansluitende trottoirroute door Erp mogelijk. Meierijstad dient de planvorming weer op te starten en jaarlijks te reserveren voor de aanleg.

Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met een omleiding van de N279 ten noorden van Zijtaart. Zolang de N279 tussen Veghel en Helmond twee rijstroken heeft kunnen verbeteringen op het bestaande tracé de doorstroming bevorderen. Aansluiting van de bedrijventerreinen dient ook op het bestaande tracé te worden gerealiseerd.
Op termijn voorziet Gemeentebelang Meierijstad dat de ontsluiting van Helmond richting Den Bosch een grotere wegcapaciteit vraagt. De Ruit om Eindhoven, van A2 en A50 naar Helmond, is daarvoor de aangewezen oplossing. Een omleiding tussen Veghel en Zijtaart is hiervoor geen alternatief.

Criminaliteit dient in samenwerking met andere overheden keihard de kop ingedrukt te worden. Veiligheid van de burgers is een primaire verantwoordelijkheid voor de overheid. Overlast, intimidatie en pesterij op straat worden niet getolereerd.
De gemeente stimuleert initiatieven van de burgers om de veiligheid in hun buurt te verbeteren.

De woon- en leefomgeving vervuilt. Het woon- en leefmilieu hoort schoon te zijn. Langs wegen ligt veel zwerfafval. Iedere burger draagt daarvoor verantwoordelijkheid. Vuil is niet onze norm voor de toekomst.

De gemeente dient zich in te zetten voor verbetering van het openbaar vervoer in Meierijstad. Veel scholieren en studenten moeten ver fietsen voor de dichtstbijzijnde bushalte omdat er in de dorpen geen bussen rijden. Daarnaast zijn bussen in de spits vaak overvol met het gevolg dat veel mensen de hele reis moeten staan.
De bereikbaarheid van opstapplaatsen voor ouderen moet worden verbeterd. Veel halteplaatsen voor het openbaar vervoer liggen te ver van de woonwijken.

Terug naar index