Buitenbad Veghel

ingezonden stuk

‘Geen omnipark in Veghel zonder openluchtbad’

Edwin van den Boom, voorzitter van Blauw Geel ’38/Jumbo, gaf in de Stadskrant Veghel van 3 november zijn visie op de toekomst van het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel: een toekomst als omnipark zonder zwembad. Edwin wil dit betalen door de grond van het buitenzwembad te bebouwen.

Een openbare zwem-, sport- en recreatiegelegenheid offert Edwin graag op. Zwemmen voetballers nooit? Een beetje elitair? Het buitenbad wordt door veel mensen gebruikt die om financiële redenen geen mogelijkheid hebben voor een zomervakantie in een warm buitenland. Niet handig ook richting hoofdsponsor Jumbo van Blauw Geel. De zwemmers in het buitenbad, doen daar ook hun boodschappen.

Raadplegen van het kadaster leert dat de grond van het zwembad eigendom is van Laco Veghel B.V. De oude gemeente Veghel heeft de ruim 20.000 m2 grond blijkbaar ooit aan Laco verkocht. Het bouwen van woningen levert zo voor een omnipark dus niet direct geld op. We zoeken nog uit of de gemeente wellicht een terugkooprecht heeft.

Voordat er op het terrein van het zwembad iets anders gebeurt dan zwemmen, is de gemeente Meierijstad eerst aan zet. Gemeentebelang Meierijstad is van mening en zal dat ook in het verkiezingsprogramma opnemen, dat het buitenzwembad moet blijven. Wanneer Laco verzuimde om het bad goed te onderhouden en bij de eisen van de tijd te blijven, dan is Laco de moeite niet waard om zaken mee te doen.
Meierijstad is een gemeente met 80.000 inwoners en hoort een openluchtzwembad in stand te houden. Met of zonder Laco en met of zonder omnipark.

We geven de voorzitter van Blauw Geel daarom in overweging om de samenwerking te zoeken. Wat ook de toekomst is van het Prins Willem Alexander Sportpark, een openluchtzwembad hoort erbij. Gemeentebelang Meierijstad zal niet meewerken aan sluiting van deze sportaccommodatie. Wanneer Laco stopt, dient het terrein als zwembad bestemd te blijven.

Gerard van Mil
Burgercommissielid namens Gemeentebelang Meierijstad

Algemene beschouwing Kadernota 2022

Algemene beschouwing Kadernota 2022.

Meneer de voorzitter,

Een algemene beschouwing op de kadernota 2022 zou ik tot één zin kunnen beperken: Gemeentebelang Meierijstad is tevreden over de prestaties van onze gemeente in de afgelopen vier jaar. Wij hebben het goed gedaan. Wij, dat zijn niet alleen het college van B&W, maar ook de collega raadsleden en de medewerkers van de gemeente. Wat we hebben bereikt en wat nog in het verschiet ligt, daar horen we trots op te zijn. Kritiek op onvolkomenheden hebben we zeker. Echter het saldo is stevig positief. Als voorbeelden noem ik de bouw en planning van een serie nieuwe scholen, nieuwe zwembaden, sport- en culturele accommodaties. Dankzij de vooruitziende blik van bestuurders in de vroegere gemeente Veghel, zijn de financiële middelen daarvoor beschikbaar. Ik doel daarbij op een ondernemend en vooruitziend grondbeleid.

Gemeentebelang Meierijstad gebruikt deze gelegenheid om eigen uitgangspunten en beleidswensen naar voren te brengen. Onze belangrijkste uitgangspunt is dat we mensen horen te waarderen naar wat ze doen en naar hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving, zonder discriminatie naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie, herkomst of geaardheid. Wij dagen onze collega’s in de raad en het college uit om initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen gericht op een snellere en intensere integratie van nieuwkomers en arbeidsmigranten. Concreet: snel en beter leren van de Nederlandse taal, sneller aan betaald werk. Nieuwkomers zijn voor ons nieuwe Nederlanders. De beste maatstaf voor succesvolle integratie is dan ook het aantal liefdesrelaties tussen nieuwkomers en autochtonen.

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een meer directe bemoeienis van inwoners en organisaties met de uitvoering van het beleid. U mag dat participatie noemen. Dit woord is voor ons echter besmet geraakt. We zien participatie te vaak ontaarden in sturing van reeds voorgenomen besluitvorming. Slecht voorbeeld is de energietransitie. Inwoners hebben de indruk dat hun inbreng van invloed is op het wel of niet plaatsen van windmolens. De instructie achter de hoorzittingen is niet òf de windmolens geplaatst moeten worden, maar wààr. Een ander kritisch punt is dat goed georganiseerde en mondige burgers in een participatieproces de meeste invloed hebben op het uiteindelijke besluit. Algemeen belang kan zo ondergeschikt worden aan directe belangen.

Gemeentebelang Meierijstad stelt dat het resultaat van participatie democratisch gelegitimeerd dient te worden. Gemakkelijk is te zeggen dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Directe inhoudelijke inbreng van de burgers op het beleid, kan naar onze mening het best gelegitimeerd worden door alle burgers ook direct te laten beslissen in de vorm van een correctief gemeentelijk referendum. Een goed proefproject voor een lokaal referendum zou de plaatsing van windmolens kunnen zijn. Hierover is de bevolking uitgebreid gehoord. De meest intensieve inbreng is geleverd door direct belanghebbenden. Mocht het tot daadwerkelijke plaatsing van windmolens komen, dan beïnvloedt dit de beleving van alle burgers, niet slechts de belanghebbenden. Positief door klimaatvriendelijke opwekking van energie. Negatief door overlast en ontsiering van de leefomgeving.

Als gemeenteraad zijn wij gebonden aan besluitvorming van hogerhand. Wanneer onze burgers hier anders over denken, zie ik ook een plicht tot verzet. Verzet binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat is een andere gedragslijn dan het huidige klakkeloos meedrijven op de stroom van ondoordachte van bovenaf opgelegde klimaatillusies. Meierijstad zou niet de eerste gemeente zijn die hier pas op de plaats maakt. Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met de plaatsing van windmolens binnen onze gemeente.

Wij zijn geen klimaatontkenners. Opwarming van de aarde is een reëel probleem. We moeten openstaan voor realistische oplossingen. Wij dagen het college, de collega-raadsleden en de medewerkers van de gemeente, uit tot een meer kritische houding ten aanzien van de van bovenaf opgelegde energietransitie en moedigen onze collega-raadsleden en onze inwoners aan tot verzet tegen de plaatsing van windmolens en verzet het afsluiten van woonwijken van het gasnet.

Meierijstad is een verdiengemeente. Niet alleen sociaal en economisch, maar ook duurzaam. Wij zien voor de gemeente een rol voor het bevorderen van een groter ecologisch bewustzijn bij onze burgers. Wij dagen het college en onze collega-raadsleden uit daarover creatief na te denken. Onze partij heeft zelf een aanzet gegeven met de door jullie allemaal unaniem ondersteunde motie voor een natuurinclusief beleid. Nogmaals waardering daarvoor. Ecologisch bewustzijn kan niet alleen van bovenaf opgelegd worden, maar dient aan de basis te worden gestimuleerd. Voorbeelden: het ontstenen van tuinen, bevorderen van kleinschalige activiteiten op het gebied van natuurbehoud of voedselproductie (wijk- of volkstuinen), compostbakken en regentonnen. Contributie voor een volkstuinvereniging zou voor de laagste inkomens als bijzondere bijstand horen te worden verleend. Initiatieven dienen door de gemeente te worden gestimuleerd.

Meierijstad behoort ook voor de laagste inkomensgroepen een verdiengemeente te zijn. De linkse partijen, met uitzondering van de SP, hebben daar onvoldoende oog voor. Hun politieke prioriteiten liggen bij de progressieve middenklasse, op het gebied van milieu, cultuur, klimaat en biodiversiteit. Niet bij het substantieel verbeteren van het vrij besteedbare inkomen aan de financiële onderkant van de samenleving. Al jarenlang wordt daar de jaarlijkse inkomensstijging teniet gedaan met door de overheid gelegitimeerde roverij. Enkele voorbeelden: huurverhoging, zorgpremie, energiebelasting, hogere btw op voedsel.

Ook de permanente toestroom van arbeidsmigranten uit telkens nieuwe, arme gebieden, zet een rem op de ontwikkeling van de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het maakt materiële ambities bij deze medeburgers onmogelijk en beschadigt zo de loyaliteit aan de samenleving.

Gemeentebelang Meierijstad is mede daarom geen voorstander van de bouw van wooncomplexen voor arbeidsmigranten. Dit worden getto’s voor tijdelijke huisvestiging van telkens nieuwe lichtingen migranten op zoek naar een beter inkomen dan in hun land van herkomst. Het vrije verkeer van arbeid in de EU dient o.i. ingekaderd te worden in sociale omstandigheden die we in Nederland en ook in Meierijstad als standaard voor de eigen inwoners hanteren. Als gemeente kunnen we daarover beslissen. Huisvesting van arbeidsmigranten dient dan ook aan dezelfde eisen te voldoen als voor onze eigen inwoners.

Het oplossen van concrete problemen is voor ons belangrijker dan feesten en partijen. Het tweehonderdjarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart is een aardig feit. Een bedrag van € 125.000,- voor festiviteiten is weggegooid geld. De gaten in de Eversestraat en Bikkelkampen, de herinrichting van de Van Haarenstraat in Mariaheide en een rondweg om Erp zijn van groter belang.

Zoals eerder gezegd, de balans van Meierijstad is positief, maar laten we dat zo houden door met beide benen op de grond te blijven staan. De gemeente is geen geldautomaat die onbeperkt gevuld wordt. Een goed uitgangspunt voor de apparaatskosten is een jaarlijkse verhoging van de productiviteit, minimaal gelijk aan de jaarlijkse stijging van de loonsom. We geven het college in overweging daarvoor een toetsinstrument te ontwikkelen.

Bedankt voor uw aandacht.

Peter Verkuijlen
Gemeentebelang Meierijstad.

Windturbines

standpunt Gemeentebelang Meierijstad

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een meer directe bemoeienis van inwoners en organisaties met de uitvoering van het beleid. Het woord participatie is voor ons echter besmet. Onder het mom van participatie, wordt sturing gegeven aan reeds voorgenomen besluitvorming. Slecht voorbeeld is de energietransitie. Burgers hebben de indruk dat hun inbreng van invloed is op het wel of niet plaatsen van windmolens voor opwekking van stroom. De instructie achter de hoorzittingen is niet òf de windmolens geplaatst moeten worden, maar wààr.

Gemeentebelang Meierijstad stelt dat het resultaat van participatie democratisch gelegitimeerd dient te worden. Natuurlijk beslist de gekozen gemeenteraad. Directe inhoudelijke inbreng van de burgers op het beleid, kan naar onze mening het best gelegitimeerd worden door alle burgers ook direct te laten beslissen in de vorm van een correctief of raadgevend gemeentelijk referendum. Een goed proefproject voor een lokaal referendum zou de plaatsing van windmolens kunnen zijn.

De gemeenteraad is gebonden aan besluitvorming van hogerhand. Wanneer onze burgers hier anders over denken, ziet Gemeentebelang Meierijstad ook een plicht tot verzet. Verzet binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat is een andere gedragslijn dan het huidige klakkeloos meedrijven op de stroom van ondoordachte van bovenaf opgelegde klimaatillusies.

Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met de plaatsing van windmolens binnen onze gemeente.

Wij zijn geen klimaatontkenners. Opwarming van de aarde is een reëel probleem. Oplossingen moet echter ook realistisch zijn. Wij dagen het college, de collega-raadsleden en de medewerkers van de gemeente, uit tot een meer kritische houding ten aanzien van de van bovenaf opgelegde energietransitie en moedigen onze collega-raadsleden en onze inwoners aan tot verzet tegen de plaatsing van windmolens en verzet het afsluiten van woonwijken van het gasnet.

Peter Verkuijlen
lid gemeenteraad

Tijdelijke / verplaatsbare woningen in Meierijstad en openbaarheid van bestuur.

Gemeentebelang Meierijstad heeft op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders, beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke verplaatsbare woningen direct bekend diende te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Dat voorstel haalde geen meerderheid. Hierna geven we een aantal feiten op grond waarvan iedereen zelf kan vinden hoe hij/zij er over denkt.

Feiten.

1. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen heeft in Meierijstad in een aantal gevallen geleid tot verzet bij en/of kritiek van de bevolking (Van Duppenstraat Sint-Oedenrode, De Bolst te Erp)..

2. Bij de bouw van gewone permanente huizen, moet de gemeenteraad eerst een bestemmingsplan goedkeuren. De gehele procedure is daardoor openbaar. Er is bezwaar en daarna beroep bij de rechtbank mogelijk.

3. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen kan door het College van Burgemeester en Wethouders worden beslist. Meerdere plaatsen in Meierijstad zijn of waren in beeld, voor in totaal ruim 100 tijdelijke / verplaatsbare woningen.

4. Gemeentebelang Meierijstad heeft 21 oktober 2020 gevraagd op welke locaties in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de plaatsing van tijdelijke woningen of noodwoningen.

5. Wethouder Rick Compagne heeft op 28 oktober 2020 schriftelijk geantwoord dat hij deze informatie niet wil geven, om geen ongerustheid onder de bevolking te veroorzaken (op dat moment was er in Sint-Oedenrode heftig verzet vanuit de buurt Eerschot, waar alerte buurtbewoners ter plaatse hadden waargenomen dat er voorbereidingshandelingen werden getroffen).

6. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedere burger recht op inzage in schriftelijke documenten betreffende het beleid van de overheid (ook van de gemeente).

7. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geeft een aantal gronden op basis waarvan inzage kan worden geweigerd. Op dezelfde gronden kan aan leden van de gemeenteraad geheimhouding worden opgelegd..

8. In dit geval was geen grond aanwezig om inzage van schriftelijke stukken te weigeren of om geheimhouding op teleggen(hetgeen ook niet gebeurd is).

10. Op 1 december 2020 is door Gemeentebelang Meierijstad opnieuw schriftelijk de vraag gesteld aan het College van B&W op welke locaties, eigendom van de gemeente, in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de realisatie van tijdelijke woningen of noodwoningen. Met verzoek deze vraag mondeling te beantwoorden op 17 december 2020 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad.

11. Wethouder Rick Compagne heeft op 17 december 2020 opnieuw geweigerd deze informatie te verstrekken met de opnieuw door hem genoemde reden dat hij geen onrust onder de bevolking wil veroorzaken. Door Gemeentebelang Meierijstad is toen geantwoord dat dan een verzoek zal worden ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

12. Onrust onder de bevolking is geen grond om informatie te weigeren.

13. Op 3 februari 2021 heeft Peter Verkuijlen, lid van de gemeenteraad van Meierijstad een verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om, kort gezegd, informatie te verkrijgen over welke locaties er contact is geweest tussen de gemeente Meierijstad en de woningbouwcorporaties Woonmeij en Area om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van tijdelijke c.q. verplaatsbare woningen:
a. Betreffende locaties in eigendom bij de gemeente Meierijstad.
b. Betreffende locaties in eigendom bij de woningcorporaties
Area of Woonmeij.
c. Betreffende locaties in eigendom van anderen.
Hieronder ook uitdrukkelijk begrepen locaties waar (nog) niet besloten is een omgevingsdialoog op te starten.

14. Op 1 april 2021 is de gevraagde informatie verstrekt. Deze informatie is openbaar. Belangstellenden kunnen met Gemeentebelang Meierijstad contact opnemen wanneer men hier belangstelling voor heeft.

15. Naar aanleiding van de verstrekte informatie heeft Gemeentebelang Meierijstad op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen, bekend dient te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Het voorstel werd gesteund door de leden in de gemeenteraad van Lokaal en van Gemeentebelang Meierijstad (lokale partijen).

16. Alle overige leden van de gemeenteraad van Meierijstad waren tegen het voorstel. CDA, Hier, SP, PvdA, Hart (voor Schijndel), VVD, Blanco en D’66 stemden tegen het voorstel.

Mening.

Het lijkt er op dat de meeste leden van de gemeenteraad van Meierijstad de politieke mening hebben dat informatie over het beleid van Meierijstad inzake tijdelijke / verplaatsbare woningen, niet aan henzelf beschikbaar gesteld hoeft te worden wanneer daar om wordt gevraagd. Dit terwijl die informatie juridisch gezien volstrekt openbaar is en desgevraagd ook aan iedere burger beschikbaar kan en zal worden gesteld.

Welke bekende politicus zei ook alweer dat openbaarheid tot emotie leidt?


Peter Verkuijlen
Lid gemeenteraad MeierijstadLeefgoed Veghel, plaats voor iedereen!

door Gerard van Mil – burgercommissielid Gemeentebelang Meierijstad

De plannen voor de invulling van het Kloosterkwartier zien er prachtig uit. Meer woningen voor een brede doelgroep en een versterking van het centrum van Veghel. Binnen Leefgoed is plaats voor iedereen, maar de natuur heeft het Kloosterkwartier al voor een deel in  gevuld.

Een grote kolonie roeken (Corvus frugilegus), een door de Wet natuurbescherming beschermde soort, heeft zich gevestigd in de bomen van de kloostertuin grenzend aan de Mr. Van Coothstraat. Roeken zijn kolonievogels en intelligent. Ze onderhouden een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het is daar een gezellige boel. Flirten, kibbelen, kwebbelen, lijfelijke liefde, schreeuwen en nesten bouwen. In de nu nog kale hoge bomen zijn in het voorjaar de nesten van onze Veghelse roekenkolonie goed zichtbaar. Roeken worden niet afgeschrikt door de nabijheid van mensen. 

Gemeentebelang Meierijstad streeft naar een meer natuurinclusief beleid. Ons voorstel daarvoor is unaniem door de hele gemeenteraad aangenomen op 28 januari van dit jaar. In een natuurinclusief beleid past dat onze roeken in de lente dit plekje in het voorjaar kunnen blijven gebruiken. Ook in de toekomst.

Meijerijstad bouwt voor haar burgers!

Meierijstad bouwt voor haar burgers.
Meierijstad geeft veel geld uit, maar wel ten behoeve van de de eigen inwoners. Het “gat” voor het nieuwe zwembad in Rooi ligt al in de beton. Dankzij de inzet van belanghebbenden, de (Rooise) leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenarij konden de bouwers aan de slag. Rooi kan straks weer 50 jaar zwemmen in een prachtig nieuw bad.

Ingediend amendement GBM

Gemeentebelang Meierijstad heeft op donderdag 8 november 2018 tijdens de Gemeenteraadsvergadering een amendement ingediend op de begroting. De inhoud van het amendement kunt u raadplegen op deze website. Volg de link onderin dit bericht.

Het amendement was bedoeld om een randweg als oplossing voor de Erpse verkeersprobleem weer op de politieke agenda te krijgen. Van donderdagmiddag tot donderdagavond 15 november 2018 hebben Erp en Keldonk ongekend veel last gehad van zwaar verkeer. Werkelijk over de hele dag file. Door een ernstig ongeval ter hoogte van Keldonk en Zijtaart was de N279 (kanaaldijk) geheel afgesloten. Keldonk en Erp kregen daardoor de volle laag. Dit benadrukt nog eens de noodzaak van een randweg.

Het amendement van Gemeentebelang Meierijstad kreeg de steun van de jongeren partij Lijst Blanco. De VVD sprak zich uit tegen de aanleg van een randweg, daar heeft men in Erp dus niks van te verwachten. Andere partijen gaven aan dat ze de discussie op een ander moment wilden aangaan.

Voelt U zich geroepen om bij te dragen aan het oplossen van het verkeersprobleem in Erp, neem dan contact om met HARTvoorERP@gmail.com.

Lees verder “Ingediend amendement GBM”

Amendement GBM

AMENDEMENT

Agendapunt 13: Programmabegroting 2019 – Meerjarenbegroting 2019-2022

Onderwerp: Randweg Erp

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 8 november 2018, constaterend dat:

• de kern Erp te kampen heeft met aanzienlijke overlast van de vele verkeersbewegingen vanwege doorgaand verkeer en landbouwverkeer, omdat het traject door de kern niet geschikt is voor de combinatie van deze verkeersbewegingen met overige weggebruik;

• de voorgenomen herinrichting van de huidige weg slechts zorgt voor een minimale verbetering van de huidige situatie doordat het doorgaande verkeer (van en naar Boekel en Gemert) door de kern van Erp blijft komen;

• de leefbaarheid in de kern van Erp hierdoor sterk onder druk staat, blijft en en komt te staan;

• een randweg uit oogpunt van milieu (geluidhinder en uitlaatgassen), veiligheid en verkeersafwikkeling naar beste inschatting beter zal scoren dan het huidige tracé;

• in het verleden sprake was van vergaande plannen voor de aanleg van een randweg om Erp;

• in Meierijstad andere kernen met vergelijkbare problematiek (zoals Schijndel en Sint-Oedenrode) al beschikken over een randweg, terwijl in andere kernen doorgaand verkeer op andere wijze uit de dorpskernen is verdwenen (Eerde, Veghel, Mariaheide, Zijtaart),

overwegend dat:

• de gemeenteraad op termijn hecht aan een passende en toekomstbestendige oplossing van de verkeerproblematiek in en rondom Erp,

amendeert de begroting als volgt:

Aan de beslispunten voor de gemeenteraad inzake agendapunt 13 over de programmabegroting een 6e beslispunt toe te voegen dat luidt: Een bedrag van €7500,= uit te trekken, in te zetten voor ambtelijke capaciteit voor het opstellen van een raadsinformatiebrief om de gemeenteraad te informeren over:

  • het bestuurlijk traject dat gevolgd dient te worden om een randweg om Erp te leggen;
  • de wijze waarop een dergelijke weg wordt / kan worden gefinancierd;
  • de verwachte tijdsduur die is gemoeid vanaf een besluit tot aanleg en de daadwerkelijke voltooiing;
  • de argumenten voor en tegen de aanleg van een randweg om Erp, die bij eerdere voorbereiding en besluitvorming in de gemeente Veghel een rol hebben gespeeld bij een aanvankelijk voornemen vòòr aanleg van die weg en bij het besluit om van dit project af te zien, met bronvermelding.

* Draagt het college van B&W op om deze raadsinformatiebrief uiterlijk 1 maart 2019 aan de gemeenteraad ter kennis te brengen.

Peter Verkuijlen

Fractie Gemeentebelang Meierijstad

Lieke Huijberts

Lieke Huijberts (29).
Ik woon in Sint-Oedenrode en ben al 11 jaar met veel plezierkapster.
In mijn vrije tijd kent gezelligheid geen tijd.

Een stem voor mij is een stem voor twee.
Gemeentebestuur: luister beter! Jullie zijn verantwoordelijk voor een mooie gezonde woonomgeving.