De Randweg van Erp, deel 2

Gemeentebelang Meierijstad heeft in zijn verkiezingsprogramma staan, dat het verkeersprobleem in Erp opgelost dient te worden. De beste oplossing is een randweg voor het doorgaande verkeer. Dit uit oogpunt van veiligheid, geluidsoverlast, gezondheid en leefbaarheid. In 2008 was het rond, ook de financiering was geregeld. Daarmee kan je stellen, dat er dus ook draagvlak was. Door een nieuw gevormd college, is destijds de noordelijke randweg niet door gegaan. Een zuidelijke variant, vanaf de N 279 naar industrieterrein Erp ging niet door.

Nu, tien jaar verder is dat geld natuurlijk al lang ergens anders aan besteed. De reconstructie van de doorgaande weg N 616 is uitgesteld tot het 2e kwartaal 2019. Gemeentebelang Meierijstad verwacht niet dat de reconstructie de problemen volledig oplost. Het doorgaande verkeer blijft door Erp komen. De beloofde isolatie van de huizen aan de N 616 (kom Erp) komt pas na de voltooiing aan de orde.

Tot besluit: In Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel, Zijtaart, Eerde, Boskant, Nijnsel, rijdt ook geen doorgaand verkeer door het centrum. In Erp hoort dit probleem Erp ook opgelost te worden.

Randweg Erp

Al jaren wordt er, soms meer, soms minder, gesproken over een randweg om Erp om de overlast van het doorgaande verkeer te verminderen. De oplossing was in 2008 in zicht.
Door een bestuurscrisis bij de toenmalige gemeente Veghel kwam er een andere coalitie en werden de plannen voor Erp geschrapt.

Gemeentebelang Meierijstad heeft de handschoen weer opgepakt. Dat staat ook in ons partijprogramma. Verkeer in en om Erp is actueel, omdat de Boerdonksedijk en de Gemertsedijk gerenoveerd zijn. De Gemertsedijk is een plaatje geworden, dankzij ons initiatief en de hulp van Team Meierijstad en CDA is de voorrangsregeling op de weg naar Gemert onveranderd gebleven.

Het derde project is nu de reconstructie N 616 in de kom van Erp. Veel klachten zijn er over het slechte wegdek, de trillingen in huis en het lawaai van zware vrachtauto’s in de vroege uren. Dagelijks persen zich 12.000 voertuigen door het centrum van Erp. De kopjes dansen soms op tafel door de trillingen.
Na de renovatie van de kom Erp, geplande start werkzaamheden in oktober/november (2018) , zullen er nog steeds 12.000 voertuigen door Erp rijden.

In 2006 besloot de Veghelse gemeenteraad dat 6000 voertuigen het maximum moest zijn. In 2008 werd de randweg afgeserveerd, de 12.000 voertuigen bleven door Erp denderen. Een deelrandweg zou al veel problemen oplossen. Dat traject zou het verkeer Veghel – Boekel op kunnen vangen. Wanneer de randweg doorloopt naar de Gemertsedijk (Heuvelberg), dan is een brug nodig over de AA.

Gemeentebelang Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van B&W om de randweg weer in studie te nemen. Dit werd in de commissievergadering van woensdag 27 juli 2018 resoluut geweigerd door de verantwoordelijke wethouder. Gemeentebelang Meierijstad blijft van mening dat een randweg de beste oplossing is voor de verkeersoverlast in Erp. We blijven ons daar voor inzetten.

Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018

Gemeentebelang Meierijstad heeft de volgende uitgangspunten voor de kadernota en de begroting:

    • Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, geaardheid, huidskleur, religie of herkomst.
    • Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.
    • Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

Lees verder “Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018”

Snel fiets route Veghel – Uden

Op donderdag 25 januari 2018 is door Gemeente MEIERIJSTAD de snelfietsroute van Veghel  naar Uden gepresenteerd. Er zijn 2 varianten . Een noordelijke en een zuidelijke. Na deze geweldig duidelijke presentatie heeft GBM een grote voorkeur voor de noordelijke variant. Dat is ruwweg gezegd naast het zgn Duits lijntje richting Uden.  Op 1 maart bleek bij een commissievergadering, dat het nu niet direct een hamerstuk zal worden. Bij de meeste partijen  bleek ook een voorkeur te zijn voor de noordelijke variant. Maar de wethouder heeft nog een paar harde noten te kraken. Later meer.

 

Plan woningbouw aan Catharijne pad St Oedenrode

Bouwplan aan het Catharijne pad in St Oedenrode is op het voormalig woonwagenkamp. Aan de gemeente is gevraagd om overleg te plegen met Woonmij en de bewoners om de voorgenomen bouwstijl aan te passen . In december is door zienswijzen van omwonenden een overleg geweest met gemeente en Woonmij( was Wovesto). Als Woonmij het plan wil wijzigen, dan is de gemeente MEIERIJSTAD bereid te kijken naar het nieuwe plan. GBM heeft vragen gesteld over dit onderwerp.

Openbaar bestuur

Democratie komt vanaf de basis. Burgers, kernen en wijken hebben via participatie een directe inbreng naar het openbaar bestuur.

Participatie is niet alleen het raadplegen van burgers bij belangrijke beslissingen. Participatie is pas compleet wanneer de burgers in een lokaal referendum rechtstreeks kunnen beslissen.

De burgemeester hoort door de burgers te worden gekozen. Dat maakt de politiek duidelijk en persoonlijk.

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en kunnen toelichten via spreekrecht in de gemeenteraad en de raadscommissies.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het   gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten en belangen worden meegenomen. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. En houdt nauw contact met belangenorganisaties.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund of waar de gemeente nauw mee samenwerkt, dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente.  Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Meierijstad is de kleinste van de grote gemeenten in Oost-Brabant. De oriëntatie op Eindhoven en de Brainportregio, hoort te worden versterkt. Dit is de technologische en economische motor van deze regio.  Meierijstad dient actief te streven naar nauwe samenwerking met  buurgemeenten Uden, Son en Breugel, Laarbeek, Bernheze.

Terug naar index

Financiën

Meierijstad past een toppositie waar het gaat om het niveau van voorzieningen voor de burger. Het bestuur hoort zakelijk en alert te zijn.

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit. Voorbeelden:                                        –           – goede en betaalbare huisvesting;

– veilige, gezonde en ecologische woonomgeving;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid.

Eerst verdienen en dan pas uitgeven. Voor Meierijstad is een sterk economisch en financieel draagvlak noodzakelijk om solidariteit, onderwijs- en sportvoorzieningen, welzijn, cultuur, klimaat en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten en dure bestuurlijke feestjes.

Meierijstad kan een hoog voorzieningenniveau niet betalen zonder inkomsten uit ontwikkelprojecten (woningbouw, bedrijventerreinen, grondtransacties).

Grote ontwikkelprojecten moeten voorzien in de basisbehoeften van de inwoners of hebben  een breed maatschappelijk rendement. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Dit betekent voor de ambtelijke  organisatie meer directe doe-functies en minder indirecte praat-, schrijf en vergaderbanen. Een plantsoenwerker, stratenmaker of behandelaar van bouwvergunningen, heeft meer nut voor de burger dan een p.r.-  of communicatiemedewerker.

Terug naar index

Normen en waarden

Politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid.

Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. “Op de man spelen”  in politieke debatten is leuk vermaak en schrijfstof voor journalisten. Dit dient niet niet het bestuur van onze gemeente.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij ambtenaren, hulpverleners, handhavers, bestuurders en politici respectvol behandelen, passend  in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad verwerpt de grove politieke opruierij van andere, landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten.

Gedragssturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot € 20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente. Meierijstad hoort de beginselen van fair trade in acht te nemen.

Terug naar index