Randweg Erp

Al jaren wordt er, soms meer, soms minder, gesproken over een randweg om Erp om de overlast van het doorgaande verkeer te verminderen. De oplossing was in 2008 in zicht. Door een bestuurscrisis bij de toenmalige gemeente Veghel kwam er een andere coalitie en werden de plannen voor Erp geschrapt. Gemeentebelang Meierijstad heeft de handschoen weer opgepakt. Dat staat ook in ons partijprogramma. Verkeer in en om Erp is actueel, omdat de Boerdonksedijk en de Gemertsedijk gerenoveerd zijn. De Gemertsedijk is een plaatje geworden, dankzij ons initiatief en de hulp van Team Meierijstad en CDA is de voorrangsregeling op de weg naar Gemert onveranderd gebleven. Het derde project is nu de reconstructie N 616 in de kom van Erp. Veel klachten zijn er over het slechte wegdek, de trillingen in huis en het lawaai van zware vrachtauto’s in de vroege uren. Dagelijks persen zich 12.000 voertuigen door het centrum van Erp. De kopjes dansen soms op tafel door de trillingen. Na de renovatie van de kom Erp, geplande start werkzaamheden in oktober/november, zullen er nog steeds 12.000 voertuigen door Erp rijden. In 2006 besloot de Veghelse gemeenteraad dat 6000 voertuigen het maximum moest zijn. In 2008 werd de randweg afgeserveerd, de 12.000 voertuigen bleven door Erp denderen. Een deelrandweg zou al veel problemen oplossen. Dat traject zou het verkeer Veghel – Boekel op kunnen vangen. Wanneer de randweg doorloopt naar de Gemertsedijk (Heuvelberg), dan is een brug nodig over de AA. Gemeentebelang Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van B&W om de randweg weer in studie te nemen. Dit werd in de commissievergadering van woensdag 27 juli 2018 resoluut geweigerd door de verantwoordelijke wethouder. Gemeentebelang Meierijstad blijft van mening dat een randweg de beste oplossing is voor de verkeersoverlast in Erp. We blijven ons daar voor inzetten.

Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018

Gemeentebelang Meierijstad heeft de volgende uitgangspunten voor de kadernota en de begroting:

    • Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, geaardheid, huidskleur, religie of herkomst.
    • Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.
    • Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

“Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018” verder lezen

Snel fiets route Veghel – Uden

Op donderdag 25 januari 2018 is door Gemeente MEIERIJSTAD de snelfietsroute van Veghel  naar Uden gepresenteerd. Er zijn 2 varianten . Een noordelijke en een zuidelijke. Na deze geweldig duidelijke presentatie heeft GBM een grote voorkeur voor de noordelijke variant. Dat is ruwweg gezegd naast het zgn Duits lijntje richting Uden.  Op 1 maart bleek bij een commissievergadering, dat het nu niet direct een hamerstuk zal worden. Bij de meeste partijen  bleek ook een voorkeur te zijn voor de noordelijke variant. Maar de wethouder heeft nog een paar harde noten te kraken. Later meer.

 

Plan woningbouw aan Catharijne pad St Oedenrode

Bouwplan aan het Catharijne pad in St Oedenrode is op het voormalig woonwagenkamp. Aan de gemeente is gevraagd om overleg te plegen met Woonmij en de bewoners om de voorgenomen bouwstijl aan te passen . In december is door zienswijzen van omwonenden een overleg geweest met gemeente en Woonmij( was Wovesto). Als Woonmij het plan wil wijzigen, dan is de gemeente MEIERIJSTAD bereid te kijken naar het nieuwe plan. GBM heeft vragen gesteld over dit onderwerp.

Dorpen en wijken

Gemeentebelang Meierijstad komt op voor de belangen van dorpen en wijken. Het eigen karakter van de kernen willen we behouden, ook in de nieuwe grotere gemeente.

Op basis van vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget. Dit kan worden gerealiseerd via representatieve dorps- en wijkraden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, zijn voor Gemeentebelang Meierijstad richtinggevend. Vanuit Eerde en Olland hebben we daarvan goede voorbeelden ontvangen.

In de levensfase tussen 18 en 27 vormen jongeren hun sociale netwerk. In die levensfase moeten zij de mogelijkheid hebben in de eigen omgeving een start te maken met zelfstandige huisvesting.

Leefbaarheid in de dorpen is zo mede afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Bouw van betaalbare starterswoningen, ook huurwoningen, en meer koopwoningen in kerkdorpen, is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. De school is een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp.

Geen windmolens in het buitengebied.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen en pinautomaat.

Terug naar index

Openbaar bestuur

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en spreekrecht hebben in de gemeenteraad en de raadscommissies. Een door de burgers gekozen burgemeester maakt de politiek duidelijk en persoonlijk. Democratie komt vanaf de basis.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd. Politiek en verantwoordelijkheid moeten terug naar de gemeenschap. Inwoners raadplegen bij belangrijke beslissingen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Ook voor de gemeente zijn sociale media een goed hulpmiddel voor communicatie om de burgers te informeren over wat er speelt in de gemeente, naast traditionele media op schrift en in plaatselijke nieuwsbladen.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten worden meegenomen, omdat zij met een andere visie kijken. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. Gemeentebelang Meierijstad neemt de aanbevelingen over uit de Notitie Ouderenbeleid Meierijstad van de KBO’s te Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel en de Seniorenraad Schijndel. Gemeentebelang Meierijstad staat voor een gereguleerde communicatie tussen bestuur en representatieve organisaties van senioren van Meierijstad. Conform de opzet zoals in Schijndel in het convenant tussen de Gemeente Schijndel en de Seniorenraad Schijndel.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente. Daarover dient t.b.v. de besluitvorming over financiële steun, openheid van zaken te worden gegeven aan de gemeenteraad. In plaats van de “Balkenende norm” een “burgemeestersnorm”. Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Terug naar index

Financiën

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit. Voorbeelden:
– goede en betaalbare huisvesting;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid;
– veilige en gezonde woonomgeving.

De gemeente moet eerst verdienen en dan pas uitgeven. Een sterk economisch draagvlak is essentieel om solidariteit, welzijn, cultuur en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten. Basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit.

Gemeentebelang wil de inkomsten verhogen door investeringen met een maatschappelijk en financieel rendement.

Maatschappelijk rendement is richtinggevend bij het doen van uitgaven en investeringen.

Grote ontwikkelprojecten moeten direct voorzien in de basisbehoeften van de inwoners. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente. De overheid mag niet overruled worden door privébelangen.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Voor de werkorganisatie van de gemeente betekent dit zo weinig mogelijk indirecte functies (bureau-, beleids- en ondersteunende functies) en zoveel mogelijk personeel dat direct voor de burgers bezig is. Bijvoorbeeld: Een plantsoenwerker of stratenmaker heeft voor de burger een directer nut dan een p.r. of communicatie medewerker. Kort gezegd meer doe-functies en minder praat-, schrijf en vergaderfuncties in de gemeentelijke organisatie.

Meierijstad dient in vergelijking met andere gemeenten te streven naar een toppositie waar het gaat om voorzieningen voor de burger en zo laag mogelijke kosten.

Terug naar index

Normen en waarden

Gemeentepolitiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid. Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. Politiek en politici zijn er voor de burgers, gebruiken geen mooie praatjes, omslachtige verhalen en moeilijke woorden om elkaar politieke vliegen af te vangen.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij bestuurders en politici respectvol behandelen, passend in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad neemt afstand van de grove, op de persoon gerichte politieke opruierij van enkele landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten. Gedragssturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Gemeentelijke boetes hebben primair een gedragsignalerende in plaats van een vergeldingsfunctie. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot Eu.20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente en hoort de beginselen van fair-trade in acht te nemen.

Terug naar index