Tijdelijke / verplaatsbare woningen in Meierijstad en openbaarheid van bestuur.

Gemeentebelang Meierijstad heeft op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders, beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke verplaatsbare woningen direct bekend diende te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Dat voorstel haalde geen meerderheid. Hierna geven we een aantal feiten op grond waarvan iedereen zelf kan vinden hoe hij/zij er over denkt.

Feiten.

1. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen heeft in Meierijstad in een aantal gevallen geleid tot verzet bij en/of kritiek van de bevolking (Van Duppenstraat Sint-Oedenrode, De Bolst te Erp)..

2. Bij de bouw van gewone permanente huizen, moet de gemeenteraad eerst een bestemmingsplan goedkeuren. De gehele procedure is daardoor openbaar. Er is bezwaar en daarna beroep bij de rechtbank mogelijk.

3. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen kan door het College van Burgemeester en Wethouders worden beslist. Meerdere plaatsen in Meierijstad zijn of waren in beeld, voor in totaal ruim 100 tijdelijke / verplaatsbare woningen.

4. Gemeentebelang Meierijstad heeft 21 oktober 2020 gevraagd op welke locaties in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de plaatsing van tijdelijke woningen of noodwoningen.

5. Wethouder Rick Compagne heeft op 28 oktober 2020 schriftelijk geantwoord dat hij deze informatie niet wil geven, om geen ongerustheid onder de bevolking te veroorzaken (op dat moment was er in Sint-Oedenrode heftig verzet vanuit de buurt Eerschot, waar alerte buurtbewoners ter plaatse hadden waargenomen dat er voorbereidingshandelingen werden getroffen).

6. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedere burger recht op inzage in schriftelijke documenten betreffende het beleid van de overheid (ook van de gemeente).

7. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geeft een aantal gronden op basis waarvan inzage kan worden geweigerd. Op dezelfde gronden kan aan leden van de gemeenteraad geheimhouding worden opgelegd..

8. In dit geval was geen grond aanwezig om inzage van schriftelijke stukken te weigeren of om geheimhouding op teleggen(hetgeen ook niet gebeurd is).

10. Op 1 december 2020 is door Gemeentebelang Meierijstad opnieuw schriftelijk de vraag gesteld aan het College van B&W op welke locaties, eigendom van de gemeente, in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de realisatie van tijdelijke woningen of noodwoningen. Met verzoek deze vraag mondeling te beantwoorden op 17 december 2020 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad.

11. Wethouder Rick Compagne heeft op 17 december 2020 opnieuw geweigerd deze informatie te verstrekken met de opnieuw door hem genoemde reden dat hij geen onrust onder de bevolking wil veroorzaken. Door Gemeentebelang Meierijstad is toen geantwoord dat dan een verzoek zal worden ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

12. Onrust onder de bevolking is geen grond om informatie te weigeren.

13. Op 3 februari 2021 heeft Peter Verkuijlen, lid van de gemeenteraad van Meierijstad een verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om, kort gezegd, informatie te verkrijgen over welke locaties er contact is geweest tussen de gemeente Meierijstad en de woningbouwcorporaties Woonmeij en Area om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van tijdelijke c.q. verplaatsbare woningen:
a. Betreffende locaties in eigendom bij de gemeente Meierijstad.
b. Betreffende locaties in eigendom bij de woningcorporaties
Area of Woonmeij.
c. Betreffende locaties in eigendom van anderen.
Hieronder ook uitdrukkelijk begrepen locaties waar (nog) niet besloten is een omgevingsdialoog op te starten.

14. Op 1 april 2021 is de gevraagde informatie verstrekt. Deze informatie is openbaar. Belangstellenden kunnen met Gemeentebelang Meierijstad contact opnemen wanneer men hier belangstelling voor heeft.

15. Naar aanleiding van de verstrekte informatie heeft Gemeentebelang Meierijstad op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen, bekend dient te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Het voorstel werd gesteund door de leden in de gemeenteraad van Lokaal en van Gemeentebelang Meierijstad (lokale partijen).

16. Alle overige leden van de gemeenteraad van Meierijstad waren tegen het voorstel. CDA, Hier, SP, PvdA, Hart (voor Schijndel), VVD, Blanco en D’66 stemden tegen het voorstel.

Mening.

Het lijkt er op dat de meeste leden van de gemeenteraad van Meierijstad de politieke mening hebben dat informatie over het beleid van Meierijstad inzake tijdelijke / verplaatsbare woningen, niet aan henzelf beschikbaar gesteld hoeft te worden wanneer daar om wordt gevraagd. Dit terwijl die informatie juridisch gezien volstrekt openbaar is en desgevraagd ook aan iedere burger beschikbaar kan en zal worden gesteld.

Welke bekende politicus zei ook alweer dat openbaarheid tot emotie leidt?


Peter Verkuijlen
Lid gemeenteraad MeierijstadLeefgoed Veghel, plaats voor iedereen!

De plannen voor de invulling van het Kloosterkwartier zien er prachtig uit. Meer woningen voor een brede doelgroep en een versterking van het centrum van Veghel. Binnen Leefgoed is plaats voor iedereen, maar de natuur heeft het Kloosterkwartier al voor een deel in  gevuld.

Een grote kolonie roeken (Corvus frugilegus), een door de Wet natuurbescherming beschermde soort, heeft zich gevestigd in de bomen van de kloostertuin grenzend aan de Mr. Van Coothstraat. Roeken zijn kolonievogels en intelligent. Ze onderhouden een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het is daar een gezellige boel. Flirten, kibbelen, kwebbelen, lijfelijke liefde, schreeuwen en nesten bouwen. In de nu nog kale hoge bomen zijn in het voorjaar de nesten van onze Veghelse roekenkolonie goed zichtbaar. Roeken worden niet afgeschrikt door de nabijheid van mensen. 

Gemeentebelang Meierijstad streeft naar een meer natuurinclusief beleid. Ons voorstel daarvoor is unaniem door de hele gemeenteraad aangenomen op 28 januari van dit jaar. In een natuurinclusief beleid past dat onze roeken in de lente dit plekje in het voorjaar kunnen blijven gebruiken. Ook in de toekomst.

Gerard van Mil

Burgercommissielid Gemeentebelang Meierijstad.

Meijerijstad bouwt voor haar burgers!

Meierijstad bouwt voor haar burgers.
Meierijstad geeft veel geld uit, maar wel ten behoeve van de de eigen inwoners. Het “gat” voor het nieuwe zwembad in Rooi ligt al in de beton. Dankzij de inzet van belanghebbenden, de (Rooise) leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenarij konden de bouwers aan de slag. Rooi kan straks weer 50 jaar zwemmen in een prachtig nieuw bad.

Ingediend amendement GBM

Gemeentebelang Meierijstad heeft op donderdag 8 november 2018 tijdens de Gemeenteraadsvergadering een amendement ingediend op de begroting. De inhoud van het amendement kunt u raadplegen op deze website. Volg de link onderin dit bericht.

Het amendement was bedoeld om een randweg als oplossing voor de Erpse verkeersprobleem weer op de politieke agenda te krijgen. Van donderdagmiddag tot donderdagavond 15 november 2018 hebben Erp en Keldonk ongekend veel last gehad van zwaar verkeer. Werkelijk over de hele dag file. Door een ernstig ongeval ter hoogte van Keldonk en Zijtaart was de N279 (kanaaldijk) geheel afgesloten. Keldonk en Erp kregen daardoor de volle laag. Dit benadrukt nog eens de noodzaak van een randweg.

Het amendement van Gemeentebelang Meierijstad kreeg de steun van de jongeren partij Lijst Blanco. De VVD sprak zich uit tegen de aanleg van een randweg, daar heeft men in Erp dus niks van te verwachten. Andere partijen gaven aan dat ze de discussie op een ander moment wilden aangaan.

Voelt U zich geroepen om bij te dragen aan het oplossen van het verkeersprobleem in Erp, neem dan contact om met HARTvoorERP@gmail.com.

“Ingediend amendement GBM” verder lezen

Amendement GBM

AMENDEMENT

Agendapunt 13: Programmabegroting 2019 – Meerjarenbegroting 2019-2022

Onderwerp: Randweg Erp

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 8 november 2018, constaterend dat:

• de kern Erp te kampen heeft met aanzienlijke overlast van de vele verkeersbewegingen vanwege doorgaand verkeer en landbouwverkeer, omdat het traject door de kern niet geschikt is voor de combinatie van deze verkeersbewegingen met overige weggebruik;

• de voorgenomen herinrichting van de huidige weg slechts zorgt voor een minimale verbetering van de huidige situatie doordat het doorgaande verkeer (van en naar Boekel en Gemert) door de kern van Erp blijft komen;

• de leefbaarheid in de kern van Erp hierdoor sterk onder druk staat, blijft en en komt te staan;

• een randweg uit oogpunt van milieu (geluidhinder en uitlaatgassen), veiligheid en verkeersafwikkeling naar beste inschatting beter zal scoren dan het huidige tracé;

• in het verleden sprake was van vergaande plannen voor de aanleg van een randweg om Erp;

• in Meierijstad andere kernen met vergelijkbare problematiek (zoals Schijndel en Sint-Oedenrode) al beschikken over een randweg, terwijl in andere kernen doorgaand verkeer op andere wijze uit de dorpskernen is verdwenen (Eerde, Veghel, Mariaheide, Zijtaart),

overwegend dat:

• de gemeenteraad op termijn hecht aan een passende en toekomstbestendige oplossing van de verkeerproblematiek in en rondom Erp,

amendeert de begroting als volgt:

Aan de beslispunten voor de gemeenteraad inzake agendapunt 13 over de programmabegroting een 6e beslispunt toe te voegen dat luidt: Een bedrag van €7500,= uit te trekken, in te zetten voor ambtelijke capaciteit voor het opstellen van een raadsinformatiebrief om de gemeenteraad te informeren over:

  • het bestuurlijk traject dat gevolgd dient te worden om een randweg om Erp te leggen;
  • de wijze waarop een dergelijke weg wordt / kan worden gefinancierd;
  • de verwachte tijdsduur die is gemoeid vanaf een besluit tot aanleg en de daadwerkelijke voltooiing;
  • de argumenten voor en tegen de aanleg van een randweg om Erp, die bij eerdere voorbereiding en besluitvorming in de gemeente Veghel een rol hebben gespeeld bij een aanvankelijk voornemen vòòr aanleg van die weg en bij het besluit om van dit project af te zien, met bronvermelding.

* Draagt het college van B&W op om deze raadsinformatiebrief uiterlijk 1 maart 2019 aan de gemeenteraad ter kennis te brengen.

Peter Verkuijlen

Fractie Gemeentebelang Meierijstad

De Randweg van Erp, deel 2

Gemeentebelang Meierijstad heeft in zijn verkiezingsprogramma staan, dat het verkeersprobleem in Erp opgelost dient te worden. De beste oplossing is een randweg voor het doorgaande verkeer. Dit uit oogpunt van veiligheid, geluidsoverlast, gezondheid en leefbaarheid. In 2008 was het rond, ook de financiering was geregeld. Daarmee kan je stellen, dat er dus ook draagvlak was. Door een nieuw gevormd college, is destijds de noordelijke randweg niet door gegaan. Een zuidelijke variant, vanaf de N 279 naar industrieterrein Erp ging niet door.

Nu, tien jaar verder is dat geld natuurlijk al lang ergens anders aan besteed. De reconstructie van de doorgaande weg N 616 is uitgesteld tot het 2e kwartaal 2019. Gemeentebelang Meierijstad verwacht niet dat de reconstructie de problemen volledig oplost. Het doorgaande verkeer blijft door Erp komen. De beloofde isolatie van de huizen aan de N 616 (kom Erp) komt pas na de voltooiing aan de orde.

Tot besluit: In Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel, Zijtaart, Eerde, Boskant, Nijnsel, rijdt ook geen doorgaand verkeer door het centrum. In Erp hoort dit probleem Erp ook opgelost te worden.

Gerard van Mil

Mijn naam is Gerard van Mil, geboren in 1958 en getogen in Alphen aan de Maas in het Land van Maas en Waal. In 2016 zijn we verhuisd  naar Veghel.  Getrouwd en één dochter. Ik heb een HBO analytisch chemische opleiding gevolgd in Oss en werk in een laboratorium bij Patheon Softgels in Tilburg. Mijn hobby’s zijn natuur en visserij. Maatschappelijk ben ik 11 jaar actief geweest als secretaris van  het Dorpshuis in Alphen en heb daar bijgedragen aan de ontwikkeling van een MFA (multifunctionele accommodatie). Sinds 2017 lid van de partij Gemeentebelang Meierijstad en in juli 2018 benoemd  als commissielid. Mijn motief  om  politiek  actief te worden  is het  bijdragen aan de leefbaarheid in Meierijstad, mijn nieuwe woongemeente. Met aandacht voor zowel de inwoners van de diverse dorpen, maar ook voor de natuur die ik erg belangrijk vind.  Harmonie tussen mensen en de flora en fauna,  draagt bij aan een  samenleving waarin mensen gelukkig zijn.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat de afstand tussen bewoners en de gemeente  klein is en wil de politiek dichter bij de mensen brengen.  Meierijstad inspireert me om hier een bijdrage aan te leveren.