Dorpen en wijken

Gemeentebelang Meierijstad komt op voor de belangen van dorpen en wijken. Het eigen karakter van de kernen willen we behouden, ook in de nieuwe grotere gemeente.

Op basis van vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget. Dit kan worden gerealiseerd via representatieve dorps- en wijkraden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, zijn voor Gemeentebelang Meierijstad richtinggevend. Vanuit Eerde en Olland hebben we daarvan goede voorbeelden ontvangen.

In de levensfase tussen 18 en 27 vormen jongeren hun sociale netwerk. In die levensfase moeten zij de mogelijkheid hebben in de eigen omgeving een start te maken met zelfstandige huisvesting.

Leefbaarheid in de dorpen is zo mede afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Bouw van betaalbare starterswoningen, ook huurwoningen, en meer koopwoningen in kerkdorpen, is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. De school is een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp.

Geen windmolens in het buitengebied.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen en pinautomaat.

Terug naar index

Openbaar bestuur

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en spreekrecht hebben in de gemeenteraad en de raadscommissies. Een door de burgers gekozen burgemeester maakt de politiek duidelijk en persoonlijk. Democratie komt vanaf de basis.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd. Politiek en verantwoordelijkheid moeten terug naar de gemeenschap. Inwoners raadplegen bij belangrijke beslissingen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Ook voor de gemeente zijn sociale media een goed hulpmiddel voor communicatie om de burgers te informeren over wat er speelt in de gemeente, naast traditionele media op schrift en in plaatselijke nieuwsbladen.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten worden meegenomen, omdat zij met een andere visie kijken. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. Gemeentebelang Meierijstad neemt de aanbevelingen over uit de Notitie Ouderenbeleid Meierijstad van de KBO’s te Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel en de Seniorenraad Schijndel. Gemeentebelang Meierijstad staat voor een gereguleerde communicatie tussen bestuur en representatieve organisaties van senioren van Meierijstad. Conform de opzet zoals in Schijndel in het convenant tussen de Gemeente Schijndel en de Seniorenraad Schijndel.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente. Daarover dient t.b.v. de besluitvorming over financiële steun, openheid van zaken te worden gegeven aan de gemeenteraad. In plaats van de “Balkenende norm” een “burgemeestersnorm”. Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Terug naar index

Financiën

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit. Voorbeelden:
– goede en betaalbare huisvesting;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid;
– veilige en gezonde woonomgeving.

De gemeente moet eerst verdienen en dan pas uitgeven. Een sterk economisch draagvlak is essentieel om solidariteit, welzijn, cultuur en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten. Basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit.

Gemeentebelang wil de inkomsten verhogen door investeringen met een maatschappelijk en financieel rendement.

Maatschappelijk rendement is richtinggevend bij het doen van uitgaven en investeringen.

Grote ontwikkelprojecten moeten direct voorzien in de basisbehoeften van de inwoners. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente. De overheid mag niet overruled worden door privébelangen.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Voor de werkorganisatie van de gemeente betekent dit zo weinig mogelijk indirecte functies (bureau-, beleids- en ondersteunende functies) en zoveel mogelijk personeel dat direct voor de burgers bezig is. Bijvoorbeeld: Een plantsoenwerker of stratenmaker heeft voor de burger een directer nut dan een p.r. of communicatie medewerker. Kort gezegd meer doe-functies en minder praat-, schrijf en vergaderfuncties in de gemeentelijke organisatie.

Meierijstad dient in vergelijking met andere gemeenten te streven naar een toppositie waar het gaat om voorzieningen voor de burger en zo laag mogelijke kosten.

Terug naar index

Normen en waarden

Gemeentepolitiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid. Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. Politiek en politici zijn er voor de burgers, gebruiken geen mooie praatjes, omslachtige verhalen en moeilijke woorden om elkaar politieke vliegen af te vangen.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij bestuurders en politici respectvol behandelen, passend in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad neemt afstand van de grove, op de persoon gerichte politieke opruierij van enkele landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten. Gedragssturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Gemeentelijke boetes hebben primair een gedragsignalerende in plaats van een vergeldingsfunctie. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot Eu.20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente en hoort de beginselen van fair-trade in acht te nemen.

Terug naar index

Sociale zaken en economie:

De burgers en de gemeente zijn samen verantwoordelijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze gemeenschap. Werk en inkomen zijn daarvoor essentieel. De samenleving moet bijspringen wanneer mensen sociaal geïsoleerd raken en het tempo van de maatschappij niet bij kunnen houden.

De A50 en N279 bieden grote mogelijkheden voor bedrijfsvestiging en economische activiteiten waarvan Meierijstad kan profiteren. Deze moeten ten volle uitgenut worden.

De agrarische bedrijfstak is een volwaardige economische activiteit die ruimte moet krijgen voor nieuwe ontwikkelingen en moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Agrarische bedrijven worden en blijven bij voorkeur gevestigd in het buitengebied buiten de nabijheid van woonkernen.

De met de agrarische activiteiten verweven industrieën zoals mestverwerking en compostering, dienen zoveel mogelijk op industrieterreinen te worden gevestigd.

Infrastructuur moet honderd procent op orde zijn in het belang van kansen op werk en inkomen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de leefbaarheid.

De samenleving heeft een zware verantwoordelijkheid voor wie niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. Voor de burgers is dat een recht, niet een gunst.

Zwakkeren in de samenleving verdienen naast kansen vooral solidariteit. Extra ondersteuning voor mensen die met hun gezin op bijstandsniveau leven.

Winkelcentra blijven per auto bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. Verkeersmaatregelen en herinrichting afstemmen op de wensen van ondernemers en publiek.

Terug naar index

Wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu:

 Het gebrek aan betaalbare woningen voor de lagere inkomens is een reëel probleem dat moet worden opgelost. Wachttijden zijn onvoorstelbaar en onaanvaardbaar lang. Indien de bestaande woningbouwverenigingen dit probleem niet snel oplossen dient de gemeente met andere partijen zaken te doen of zelf initiatief te nemen.
Woningbouwverenigingen moeten zich richten op hun kerntaak: huisvesting voor lagere inkomens. Noodzakelijk is veel meer vaart met de bouw van betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens.
Gemeentebelang Meierijstad vindt dat wanneer andere partijen betaalbare huurwoningen willen bouwen, de gemeente dit krachtig moet ondersteunen.
De verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen.
Huisvesting voor starters op de woningmarkt is belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Jongeren die ergens anders hun start maken, komen niet gemakkelijk weer terug.
Meierijstad dient zoveel meer grond te bestemmen voor woningbouw, dat de prijzen van bouwgrond substantieel dalen.

In de dorpen hoort Meierijstad ruimhartig te zijn wanneer mensen woningen willen bouwen in of grenzend aan de bebouwde kom.

Doorgaand verkeer hoort niet door de kernen te gaan.

De opslag van gevaarlijke stoffen en vuurwerk, binnen de bebouwde kom moet worden verplaatst naar industrieterreinen.

Consequent uitvoering geven aan het milieubeleid, niet met verschillende maten meten. Overtreding dient beëindigd en bestraft te worden. De gemeente heeft hier ook zelf een taak. In de openbare ruimte horen veel meer prullenbakken en hondentoiletten bij uitlaatplaatsen.

De kern Erp wordt veel te zwaar belast met doorgaand verkeer. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid, het woonmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de inwoners. Voor Gemeentebelang Meierijstad is de enigste oplossing een omleidende randweg buiten de bebouwde kom voor doorgaand verkeer. Dat maakt ook een aansluitende trottoirroute door Erp mogelijk. Meierijstad dient de planvorming weer op te starten en jaarlijks te reserveren voor de aanleg.

Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met een omleiding van de N279 ten noorden van Zijtaart. Zolang de N279 tussen Veghel en Helmond twee rijstroken heeft kunnen verbeteringen op het bestaande tracé de doorstroming bevorderen. Aansluiting van de bedrijventerreinen dient ook op het bestaande tracé te worden gerealiseerd.
Op termijn voorziet Gemeentebelang Meierijstad dat de ontsluiting van Helmond richting Den Bosch een grotere wegcapaciteit vraagt. De Ruit om Eindhoven, van A2 en A50 naar Helmond, is daarvoor de aangewezen oplossing. Een omleiding tussen Veghel en Zijtaart is hiervoor geen alternatief.

Criminaliteit dient in samenwerking met andere overheden keihard de kop ingedrukt te worden. Veiligheid van de burgers is een primaire verantwoordelijkheid voor de overheid. Overlast, intimidatie en pesterij op straat worden niet getolereerd.
De gemeente stimuleert initiatieven van de burgers om de veiligheid in hun buurt te verbeteren.

De woon- en leefomgeving vervuilt. Het woon- en leefmilieu hoort schoon te zijn. Langs wegen ligt veel zwerfafval. Iedere burger draagt daarvoor verantwoordelijkheid. Vuil is niet onze norm voor de toekomst.

De gemeente dient zich in te zetten voor verbetering van het openbaar vervoer in Meierijstad. Veel scholieren en studenten moeten ver fietsen voor de dichtstbijzijnde bushalte omdat er in de dorpen geen bussen rijden. Daarnaast zijn bussen in de spits vaak overvol met het gevolg dat veel mensen de hele reis moeten staan.
De bereikbaarheid van opstapplaatsen voor ouderen moet worden verbeterd. Veel halteplaatsen voor het openbaar vervoer liggen te ver van de woonwijken.

Terug naar index

Openbare ruimte, sport, recreatie en natuur:

De burgers moeten beter worden van de fusie. Dit is een plicht en opdracht voor de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Tarieven voor alle sportaccommodaties dienen in Meierijstad te worden vastgesteld op het laagste niveau van de drie gemeenten. Dit heeft een hoge urgentie! Hier dient al in de eerste helft van 2017 inhoud aan te worden gegeven.

Zwembaden, voetbalvelden en andere buitensportaccommodaties zijn basisvoorzieningen en blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente met een doelmatig beheer door de gemeente zelf. Die worden niet geprivatiseerd of gecommercialiseerd.

De voorzieningen in de verschillende kernen van Meierijstad mogen door de fusie niet achteruitgaan.

In Sint-Oedenrode is verplaatsing van de accommodatie van voetbalvereniging Rhode noodzakelijk. Gemeentebelang Meierijstad vindt het acceptabel dat voor de financiering daarvan een deel van het huidige sportpark bebouwd wordt met woningen of centrumvoorzieningen. Voor de inpassing van dit uitzonderlijke gebied, dient een internationaal toonaangevend architect/stedebouwkundige te worden aangezocht.

Zwembaden zijn voor veel gemeenten een bezuinigingsobject. Gemeentebelang Meierijstad staat voor handhaving van de zwemvoorzieningen in de kernen Rooi, Schijndel en Veghel. Sluiting zonder gelijktijdige vervanging is voor Gemeentebelang Meierijstad niet bespreekbaar. De gemeente zal deze kosten onvermijdelijk voor haar rekening moeten blijven nemen.

Gemeentebelang Meierijstad wil het onderhoud en de aankleding van de openbare ruimte in de kerkdorpen en wijken voor een deel aan de bewoners zelf overlaten. Dorps- en wijkraden krijgen in die visie eigen budgetten om naar eigen inzicht te besteden in de openbare ruimte. Voorbeelden: beplantingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen e.d. Ook kan gedacht worden aan buurtopzieners die onderhoudsproblemen en mankementen signaleren en eenvoudig kunnen melden. Problemen vragen om een oplossing, niet om een klachtprocedure of het zoeken van een schuldige.

Terug naar index

Kunst, cultuur en welzijn:

Kunst en cultuur geven mede inhoud aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Cultuur dient aan te sluiten bij de belevingswereld van alle inwoners en niet van een beperkte groep.

In Meierijstad zal een groot aantal culturele initiatieven uit de oude gemeenten bij elkaar komen. Gemeentebelang Meierijstad staat om die reden voor de benoeming van een cultuurcoördinator / cultuurcontactfunctionaris in de ambtelijke organisatie.

Jongeren mogen niet afhaken met school of werk en ouderen mogen de aansluiting met snelle technische en maatschappelijke veranderingen niet verliezen.

Terug naar index

Zorg, onderwijs:

Zorgvoorzieningen zijn een zware verantwoordelijkheid van de gemeente. De behoeft aan zorg is richtinggevend, niet de kosten voor de gemeente. In alle kernen van Meierijstad hoort zorg bereikbaar, dichtbij en voor de burgers betaalbaar te zijn. De gemeente speelt in op individuele zorgvragen van inwoners met beperkingen.
Alleen een financieel sterke gemeente kan deze verantwoordelijkheid waarmaken.

Basis- en vervolgonderwijs binnen de gemeente vergroten de kansen voor de jeugd. Meierijstad heeft de verantwoordelijkheid voor moderne en voldoende onderwijsaccommodaties met de noodzakelijke perfecte voorzieningen voor sport en culturele vorming. Uitgaven voor de toekomst van de jeugd zijn nooit te hoog.

Welzijn – en jongerenbeleid leggen prioriteit bij het voorkomen dat jongeren afhaken op school en werk.

Terug naar index

Profiel

Gemeentebelang Meierijstad: Uw belang!!

Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst.

Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.

De nieuwe gemeente Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

Mensen, zeker mensen met beperkingen, verdienen naast kansen ook solidariteit van bestuur en politiek.

Burgers verdienen aan de fusie: voorzieningen in de kernen worden beter, niet minder.

Burgers hebben een directe inbreng in het openbaar bestuur.

De kernen en wijken verdienen een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen adviescommissie.

Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd.

Burgers worden goed geïnformeerd over wat speelt bij de gemeente.

Jonge inwoners en senioren verdienen extra aandacht om hun belangen meer aandacht te geven in het bestuur.

Rendementsdenken hoort niet in het openbaar bestuur thuis, het gaat om wat de mensen echt nodig hebben.


Uw reacties via info@gbmeierijstad.nl zijn van harte welkom, uw mening telt voor ons! Zonder uw mening heeft politiek geen zin.