Openbaar bestuur

Democratie komt vanaf de basis. Burgers, kernen en wijken hebben via participatie een directe inbreng naar het openbaar bestuur.

Participatie is niet alleen het raadplegen van burgers bij belangrijke beslissingen. Participatie is pas compleet wanneer de burgers in een lokaal referendum rechtstreeks kunnen beslissen.

De burgemeester hoort door de burgers te worden gekozen. Dat maakt de politiek duidelijk en persoonlijk.

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en kunnen toelichten via spreekrecht in de gemeenteraad en de raadscommissies.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het   gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten en belangen worden meegenomen. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. En houdt nauw contact met belangenorganisaties.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund of waar de gemeente nauw mee samenwerkt, dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente.  Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Meierijstad is de kleinste van de grote gemeenten in Oost-Brabant. De oriëntatie op Eindhoven en de Brainportregio, hoort te worden versterkt. Dit is de technologische en economische motor van deze regio.  Meierijstad dient actief te streven naar nauwe samenwerking met  buurgemeenten Uden, Son en Breugel, Laarbeek, Bernheze.

Terug naar index