Openbare ruimte, sport, recreatie en natuur:

Een ambitieuze gemeente zorgt dat de burgers het beter krijgen. Dit is een plicht en opdracht voor de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie.

In Erp dient de realisatie  van het Omnipark (vernieuwing sportpark) onvoorwaardelijk te worden doorgezet en ondubbelzinnig en concreet in toekomstige begrotingen te worden opgenomen.

Zwembaden, voetbalvelden en andere buitensportaccommodaties zijn basisvoorzieningen en blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente met een doelmatig beheer door de gemeente zelf. Privatisering  leidt tot commercialisering en problemen door gebrekkig onderhoud.  Slecht  voorbeeld zijn de zwemvoorzieningen in Veghel. Ooit voor een appel en een ei verkocht aan een bedrijf. Nu  kan de gemeente (gelukkig) weer nieuw bouwen.

Meierijstad hoort een buitenzwembad te houden. Gemeentebelang Meierijstad werkt niet mee aan sluiting van het buitenbad in Veghel en om deze grond ergens anders voor te gebruiken. De exploitant hoort het zwembad in goede staat te brengen. Meierijstad moet zich niet voor het lapje laten houden.

Gemeentebelang Meierijstad ondersteunt op verzoek bewoners bij de aankleding van de openbare ruimte in de kerkdorpen en wijken (beplantingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen e.d.). Bijvoorbeeld door eigen budgetten  voor dorps- en wijkraden.

De natuur moet toegankelijk zijn, de mens is daar onderdeel van. Met de toegankelijkheid dient rekening te worden gehouden met flora en fauna. Binnen de bebouwde kom is gebruiksgroen nodig, hoogwaardige natuur is daar te duur. De historische ontwikkeling van het cultuurlandschap verdient meer aandacht.

Gemeentebelang Meierijstad wil een intensivering van natuurinclusief beleid. Niet alleen in de woonomgeving maar ook in het buitengebied.

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een actief beleid om het ecologisch bewustzijn van de inwoners te bevorderen. Doelgericht ook op de inrichting van particuliere tuinen. Voorbeelden: ontstening, toegankelijkheid en doorgangen voor kleine dieren en vogels, dier- en vogelvriendelijke beplanting.

Ter bevordering ook van ecologisch bewustzijn dienen voorzieningen zoals een volkstuin voor buitenrecreatie in de privésfeer,  actief te worden bevorderd. Zo nodig door aankoop en beschikbaar stellen van de benodigde grond. Voor de laagste inkomens dienen contributie voor een tuinvereniging en de huur van een tuin, in het kader van de bijzondere bijstand of op andere wijze te worden vergoed.

Inwoners kunnen een eigen “eetbare” boom of struik planten. Delen van het openbaar groen kunnen zo als voedselbosjes worden ingericht. Met  mogelijkheid voor gratis fruit plukken, noten rapen e.d.

Een deel van het openbaar groen kan als kleinschalig bos worden in gericht. Dit brengt in korte tijd veel  biodiversiteit in de bebouwde omgeving op een kleine oppervlakte. Steriele grasperken kunnen worden omgevormd naar bloemrijke insectenvriendelijke weides, dit spaart ook enorm veel maaikosten.

De scheiding van regenwater en huishoudelijk en industrieel afvalwater dient voortvarend te worden doorgezet. Regenwater dient bij voorkeur in de grond te worden geïnfiltreerd.  Opvangbekkens voor regenwater in de bebouwde kom dienen bij voorkeur na korte tijd droog te vallen om concentratie van muggen en ongedierte te voorkomen.

Terug naar index