Wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu:

Het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen voor de lagere inkomens moet worden opgelost. Wachttijden zijn onvoorstelbaar en onaanvaardbaar lang. Woningbouwverenigingen en hier actieve projectontwikkelaars en bouwbedrijven losten dit probleem niet  op. De gemeente Meierijstad hoort zelf verantwoordelijkheid te nemen, met meer eigen initiatief, eigen ontwikkeling van bouwplannen en inschakeling van andere partijen.  De gemeente heeft die mogelijkheden.

Meierijstad dient zoveel meer grond te bestemmen voor woningbouw, dat de prijzen van bouwgrond substantieel dalen en speculatie en prijsopdrijving verminderen. Wonen is geen speculatieobject.

Woningbouwverenigingen moeten zich richten op hun kerntaak: huisvesting voor lagere inkomens. Noodzakelijk is meer vaart met bouwen van betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens.

Tijdelijke woningen, flexibele woningen, verplaatsbare woningen e.d. zijn geen oplossing voor de woningnood. Ze verrommelen het woonmilieu en leiden tot sociale afzondering.  Meierijstad past maar een doel: voldoende permanente en betaalbare kwaliteitswoningen tegen een redelijke prijs.

Huisvesting voor starters op de woningmarkt is noodzakelijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Jongeren die ergens anders hun start maken, komen niet gemakkelijk weer terug.

In de dorpen hoort Meierijstad ruimhartig te zijn wanneer mensen op eigen initiatief woningen willen bouwen in of grenzend aan de bebouwde kom.

Consequent uitvoering geven aan het milieubeleid. De gemeente heeft hier ook zelf een taak. In de openbare ruimte horen veel meer prullenbakken en hondentoiletten bij uitlaatplaatsen. Het woon- en leefmilieu hoort schoon te zijn, maar vervuilt. Langs wegen ligt veel zwerfafval. Iedere burger draagt daarvoor verantwoordelijkheid.  Vuil is niet onze norm voor de toekomst.

De bereikbaarheid van opstapplaatsen voor ouderen moet worden verbeterd. Veel halteplaatsen voor het openbaar vervoer liggen te ver van de woonwijken.

Doorgaand verkeer hoort niet door de kernen te gaan. Erp, Nijnsel en buurtschap het Everse in Sint-Oedenrode ervaren problemen die niet van deze tijd zijn.

In Erp veroorzaakt doorgaand verkeer te veel overlast voor de bewoners en gebruikers van de doorgaande weg naar Gemert en Boekel: lawaai, trillingen, uitlaatgassen, onveiligheid. Meierijstad dient de planvorming voor een randweg weer op te starten en jaarlijks te reserveren voor de aanleg.

Gemeentebelang Meierijstad ziet dat de ontsluiting van Helmond richting Den Bosch een grotere wegcapaciteit vraagt. De N279 tussen Veghel en Helmond  dient bij voorkeur te worden verbeterd met ongelijkvloerse kruisingen en twee extra rijstroken. De aansluiting van de bedrijfsterreinen in Veghel dient rechtstreeks aan deze weg plaats te vinden. De thans gekozen oplossing, tussen Veghel en Zijtaart is hiervoor geen optimaal  alternatief.

Achterstallig onderhoud van wegen moet versneld aangepakt worden. Waarschuwingsborden zijn geen oplossing. Achterstallig onderhoud leidt tot onveiligheid. Schrijnende situaties zijn het doorgaande fietspad langs de Ollandseweg,  Eversestraat, Bikkelkampen en andere wegen in het buitengebied die niet bestand zijn tegen zwaar (sluip)verkeer.

Criminaliteit dient in samenwerking met andere overheden keihard de kop ingedrukt te worden. Veiligheid van de burgers is een primaire verantwoordelijkheid voor de overheid. Overlast, intimidatie en pesterij op straat worden niet getolereerd.

De gemeente stimuleert initiatieven van de burgers om de veiligheid in hun buurt te verbeteren.

De tweeslachtige houding van overheid en samenleving ten opzichte van drugs, bedreigen de rechtsstaat. Dit leidt tot terroriseren en criminaliseren van de samenleving door ondermijning, intimidatie, milieuvervuiling door afvaldumping  en uiteindelijk ook door geweld tegen journalisten, politici en rechtshandhavers.  Politiek en bestuur passen  een moedige en consequente opstelling om dit gevaar te bestrijden. De overheid mag van de burgers loyaliteit en steun verwachten.

Terug naar index