Tijdelijke / verplaatsbare woningen in Meierijstad en openbaarheid van bestuur.

Gemeentebelang Meierijstad heeft op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders, beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke verplaatsbare woningen direct bekend diende te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Dat voorstel haalde geen meerderheid. Hierna geven we een aantal feiten op grond waarvan iedereen zelf kan vinden hoe hij/zij er over denkt.

Feiten.

1. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen heeft in Meierijstad in een aantal gevallen geleid tot verzet bij en/of kritiek van de bevolking (Van Duppenstraat Sint-Oedenrode, De Bolst te Erp)..

2. Bij de bouw van gewone permanente huizen, moet de gemeenteraad eerst een bestemmingsplan goedkeuren. De gehele procedure is daardoor openbaar. Er is bezwaar en daarna beroep bij de rechtbank mogelijk.

3. De plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen kan door het College van Burgemeester en Wethouders worden beslist. Meerdere plaatsen in Meierijstad zijn of waren in beeld, voor in totaal ruim 100 tijdelijke / verplaatsbare woningen.

4. Gemeentebelang Meierijstad heeft 21 oktober 2020 gevraagd op welke locaties in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de plaatsing van tijdelijke woningen of noodwoningen.

5. Wethouder Rick Compagne heeft op 28 oktober 2020 schriftelijk geantwoord dat hij deze informatie niet wil geven, om geen ongerustheid onder de bevolking te veroorzaken (op dat moment was er in Sint-Oedenrode heftig verzet vanuit de buurt Eerschot, waar alerte buurtbewoners ter plaatse hadden waargenomen dat er voorbereidingshandelingen werden getroffen).

6. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft iedere burger recht op inzage in schriftelijke documenten betreffende het beleid van de overheid (ook van de gemeente).

7. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geeft een aantal gronden op basis waarvan inzage kan worden geweigerd. Op dezelfde gronden kan aan leden van de gemeenteraad geheimhouding worden opgelegd..

8. In dit geval was geen grond aanwezig om inzage van schriftelijke stukken te weigeren of om geheimhouding op teleggen(hetgeen ook niet gebeurd is).

10. Op 1 december 2020 is door Gemeentebelang Meierijstad opnieuw schriftelijk de vraag gesteld aan het College van B&W op welke locaties, eigendom van de gemeente, in of grenzend aan woonwijken en binnen de bebouwde kommen van Meierijstad, die thans de bestemming of de praktische functie van plantsoen / gazon / groenvoorziening hebben, plannen bestaan voor de realisatie van tijdelijke woningen of noodwoningen. Met verzoek deze vraag mondeling te beantwoorden op 17 december 2020 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad.

11. Wethouder Rick Compagne heeft op 17 december 2020 opnieuw geweigerd deze informatie te verstrekken met de opnieuw door hem genoemde reden dat hij geen onrust onder de bevolking wil veroorzaken. Door Gemeentebelang Meierijstad is toen geantwoord dat dan een verzoek zal worden ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

12. Onrust onder de bevolking is geen grond om informatie te weigeren.

13. Op 3 februari 2021 heeft Peter Verkuijlen, lid van de gemeenteraad van Meierijstad een verzoek ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om, kort gezegd, informatie te verkrijgen over welke locaties er contact is geweest tussen de gemeente Meierijstad en de woningbouwcorporaties Woonmeij en Area om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van tijdelijke c.q. verplaatsbare woningen:
a. Betreffende locaties in eigendom bij de gemeente Meierijstad.
b. Betreffende locaties in eigendom bij de woningcorporaties
Area of Woonmeij.
c. Betreffende locaties in eigendom van anderen.
Hieronder ook uitdrukkelijk begrepen locaties waar (nog) niet besloten is een omgevingsdialoog op te starten.

14. Op 1 april 2021 is de gevraagde informatie verstrekt. Deze informatie is openbaar. Belangstellenden kunnen met Gemeentebelang Meierijstad contact opnemen wanneer men hier belangstelling voor heeft.

15. Naar aanleiding van de verstrekte informatie heeft Gemeentebelang Meierijstad op 29 april 2021 in de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad voorgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders beoogde locaties voor de plaatsing van tijdelijke / verplaatsbare woningen, bekend dient te maken aan de gemeenteraad, zo gauw die in beeld zijn. Het voorstel werd gesteund door de leden in de gemeenteraad van Lokaal en van Gemeentebelang Meierijstad (lokale partijen).

16. Alle overige leden van de gemeenteraad van Meierijstad waren tegen het voorstel. CDA, Hier, SP, PvdA, Hart (voor Schijndel), VVD, Blanco en D’66 stemden tegen het voorstel.

Mening.

Het lijkt er op dat de meeste leden van de gemeenteraad van Meierijstad de politieke mening hebben dat informatie over het beleid van Meierijstad inzake tijdelijke / verplaatsbare woningen, niet aan henzelf beschikbaar gesteld hoeft te worden wanneer daar om wordt gevraagd. Dit terwijl die informatie juridisch gezien volstrekt openbaar is en desgevraagd ook aan iedere burger beschikbaar kan en zal worden gesteld.

Welke bekende politicus zei ook alweer dat openbaarheid tot emotie leidt?


Peter Verkuijlen
Lid gemeenteraad Meierijstad