Windturbines

standpunt Gemeentebelang Meierijstad

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een meer directe bemoeienis van inwoners en organisaties met de uitvoering van het beleid. Het woord participatie is voor ons echter besmet. Onder het mom van participatie, wordt sturing gegeven aan reeds voorgenomen besluitvorming. Slecht voorbeeld is de energietransitie. Burgers hebben de indruk dat hun inbreng van invloed is op het wel of niet plaatsen van windmolens voor opwekking van stroom. De instructie achter de hoorzittingen is niet òf de windmolens geplaatst moeten worden, maar wààr.

Gemeentebelang Meierijstad stelt dat het resultaat van participatie democratisch gelegitimeerd dient te worden. Natuurlijk beslist de gekozen gemeenteraad. Directe inhoudelijke inbreng van de burgers op het beleid, kan naar onze mening het best gelegitimeerd worden door alle burgers ook direct te laten beslissen in de vorm van een correctief of raadgevend gemeentelijk referendum. Een goed proefproject voor een lokaal referendum zou de plaatsing van windmolens kunnen zijn.

De gemeenteraad is gebonden aan besluitvorming van hogerhand. Wanneer onze burgers hier anders over denken, ziet Gemeentebelang Meierijstad ook een plicht tot verzet. Verzet binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat is een andere gedragslijn dan het huidige klakkeloos meedrijven op de stroom van ondoordachte van bovenaf opgelegde klimaatillusies.

Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met de plaatsing van windmolens binnen onze gemeente.

Wij zijn geen klimaatontkenners. Opwarming van de aarde is een reëel probleem. Oplossingen moet echter ook realistisch zijn. Wij dagen het college, de collega-raadsleden en de medewerkers van de gemeente, uit tot een meer kritische houding ten aanzien van de van bovenaf opgelegde energietransitie en moedigen onze collega-raadsleden en onze inwoners aan tot verzet tegen de plaatsing van windmolens en verzet het afsluiten van woonwijken van het gasnet.

Peter Verkuijlen
lid gemeenteraad