Openluchtzwembad Veghel

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2022, constaterend dat:

1. Zorgen bestaan bij burgers omtrent het voortbestaan van het openluchtzwembad te Veghel;
2. Voor zover bij ons bekend, op Laco Veghel B.V., de eigenaar van het openluchtbad, een verplichting rust om het buitenzwembad goed te onderhouden;
3. Voor zover bij ons bekend, de gemeente Meierijstad jaarlijks aan Laco Veghel B.V. substantiële bedragen betaalt als exploitatie- en dienstverleningsbijdrage in de kosten van de exploitatie, waaronder o.i. ook het onderhoud moet worden begrepen;
3. De overeenkomsten die bestaan tussen de gemeente Meierijstad en Laco Veghel B.V. slechts lijken te gelden tussen deze juridische partijen;
4. Er in de plaatselijke pers standpunten zijn verkondigd door de voorzitter van een voetbalvereniging (Blauw Geel) in Veghel dat het PWA sportpark een Omnipark zou horen te worden en de financiering daarvan zou kunnen worden gevonden in de bebouwing van het zwembadterrein (ruim 2 ha);
5. Dit zwembadterrein eigendom is van Laco Veghel B.V. en destijds door de gemeente Veghel voor een symbolische prijs is verkocht aan Laco Veghel B.V., althans de rechtsvoorganger van deze rechtspersoon;
6. Laco Veghel B.V. zodoende een financieel belang lijkt te kunnen realiseren wanneer het zwembad wordt gesloopt en deze grond bebouwd zou kunnen worden;
7. Voor bebouwing van het zwembadterrein de bestemming van deze gronden gewijzigd dient te worden.

Overwegende dat:

– de gemeenteraad de belangen van de burgers van Meierijstad dient te bewaken, ook waar het gaat om de beschikbaarheid van het openluchtzwembad;
– de gemeenteraad dient te beslissen over wijziging van de bestemming van gronden waar thans het zwembad is gesitueerd, indien de eigenaar daar andere plannen mee zou hebben dan wel andere plannen mee zou kunnen krijgen;
– de gemeenteraad van Meierijstad hecht aan de beschikbaarheid van een buitenzwembad voor haar inwoners;
– het bestaande openluchtzwembad een belangrijke functie heeft voor gezinnen en kinderen die niet op vakantie kunnen en voor jongeren die zo niet op straat hangen of achter een beeldscherm zitten.

Verzoekt het college van B&W als volgt:

1. De gemeenteraad te informeren over de onderhoudstoestand van het openluchtzwembad in het Willem Alexander Sportpark te Veghel, waaronder begrepen de situatie met betrekking tot de verwarming, waterzuivering/hygiëne, kleedgelegenheid en onderhoud van de omliggende terreinen.

2. De gemeenteraad te informeren of en zo ja op welke wijze en met welke regelmaat wordt nagegaan of er door de eigenaar noodzakelijk en voldoende onderhoud aan het zwembad en aangehorigheden wordt verricht.

3. Wat de gevolgen zijn voor het beschikbaar zijn van het openluchtzwembad voor de inwoners van Meierijstad in geval de rechtspersoon LACO Veghel B.V. als eigenaar van het zwembad en onder- en omliggend terrein:

– ophoudt te bestaan door ontbinding of fusie;
– in financiële problemen geraakt, dan wel in staat van volstrekte financiële onmacht; – het zwembad met onder- en omliggend terrein verkoopt aan een derde partij.

4. Bij voorbaat bericht te geven aan de eigenaar van het openluchtbad en van het onder – en omliggend terrein, dat geen medewerking wordt verleend aan een bestemmingswijziging van deze gronden voor ander gebruik dan een openluchtzwembad.

Peter Verkuijlen
Fractie Gemeentebelang Meierijstad