Klimaatbeleid

De gemeente heeft een uitvoerende rol gekregen in het klimaatbeleid. Voor Gemeentebelang Meierijstad zijn de volgende punten van belang.

1. De klimaatopwarming moet worden gestopt. Daarover bestaat geen misverstand.

2. Het huidige beleid, de door de rijksoverheid aan de gemeenten opgelegde Regionale Energiestrategie, is politiek paniekvoetbal en gaat voorbij aan de tijd die technologische en economische ontwikkeling nodig heeft om het klimaatprobleem  echt op te lossen. De techniek zal oplossingen moeten vinden.

3. De huidige inzet van biomassa moet zo gauw mogelijk stoppen. Het verbranden van bossen  in elektriciteitscentrales verergert het probleem. 

4. Het effect van de maatregelen op het vrij besteedbaar inkomen van onze burgers dient in de afweging te worden meegenomen.

5. De burger moet een keuzemogelijkheid houden voor wat betreft energie. Slechte ervaringen met gasloze woningen zijn opgedaan in woningen met stads- of wijkverwarming. Burgers zijn dan economisch weerloos tegen de aanbieders van warmte met een plaatselijk monopolie.

6. Op termijn verwachten we dat waterstof als energiedrager belangrijker wordt en dat dit ook via een leidingnet gedistribueerd kan worden.

7. Grootschalige opwekking van elektriciteit door wind en zon is noodzakelijk.

8. Energieopwekking hoort op Europese schaal plaats te vinden,  waar dit het meest efficiënt is. Voor windenergie is dat op zee, in de bergen of in onbegroeide, niet bewoonde vlakke gebieden. Grootschalige zonneparken horen niet op de duurste en hoogst productieve agrarische grond in Europa, maar op goedkope onproductieve grond op plekken met veel zon.

9. Overlast in de woonomgeving en/of zelfs gevaar voor de gezondheid als gevolg van opwekking van stroom met  windenergie moet worden voorkomen. Grote windturbines passen daarom niet in dichtbevolkte gebieden.

10. De toekomst voor zonne-energie zien we in onze eigen omgeving op daken en kleinere zonneparken/installaties  op ongebruikte grond, overhoeken, bermen, taluds. Niet op agrarische gronden, en ook niet in of bij natuurgebieden. Grootschalig past opwekking van zonne-energie in gebieden met veel  zon (hoge opbrengst) en zeer goedkope onproductieve gronden (lagere kosten). Zonne-energie is in bijvoorbeeld Spanje of Noord-Afrika vele malen goedkoper op te wekken dan in Nederland.

11. Meer aandacht is nodig voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie door isolatie, energiezuinige of energieneutrale woningen, warmer kleden, minder vliegen en meer per trein, 

12. Kernenergie heeft een zeer kleine kans op ongelukken. Wanneer er echter een ongeluk is, kan het negatieve effect rampzalig zijn voor een groot gebied en voor een lange periode. Voordeel is dat kernenergie geen uitstoot geeft van koolstof in de lucht in de vorm  van CO of CO2, ook geen uitstoot van stof en van andere schadelijke stoffen. De discussie daarover moet nog gevoerd worden, waarbij de klimaatvoordelen moeten worden afgewogen tegen deze risico’s.   

Om bovengenoemde redenen gaat Gemeentebelang Meierijstad niet meewerken aan:

            1. De bouw van grote windturbines in Meierijstad.

            2. De aanleg van grootschalige zonneparken op agrarische gronden en grond met natuurwaarde.

          3. Het afsluiten van woonwijken van het distributienet voor aardgas.

Om bovengenoemde redenen is het standpunt van Gemeentebelang Meierijstad dat: 

– we als gemeente bij de rijksoverheid en bij andere autoriteiten moeten pleiten voor een andere meer op technologie en wetenschap gerichte koers om het klimaatprobleem aan te pakken;

– we binnen de wettelijke mogelijkheden verzet te voeren tegen het huidige klimaatbeleid van de Nederlandse overheid dat aan de burgers van Meierijstad wordt opgelegd;

– voordat besloten wordt om de aanleg van windmolens en grootschalige zonneparken mogelijk te maken, via  een gemeentelijk referendum onze inwoners om hun mening wordt gevraagd.