Meijerijstad bouwt voor haar burgers!

Meierijstad bouwt voor haar burgers.
Meierijstad geeft veel geld uit, maar wel ten behoeve van de de eigen inwoners. Het “gat” voor het nieuwe zwembad in Rooi ligt al in de beton. Dankzij de inzet van belanghebbenden, de (Rooise) leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenarij konden de bouwers aan de slag. Rooi kan straks weer 50 jaar zwemmen in een prachtig nieuw bad.

Peter Verkuijlen

Peter Verkuijlen, geboren in 1955, opgegroeid in Nijnsel, wonend in Rooi. Vier kinderen en vijf kleinkinderen.

21 jaar zelfstandig advocaat, daarvoor 13 jaar ambtenaar. Na het ‘Zwijsen’ in Veghel studies aan de universiteiten te Nijmegen en Leiden.

Al 45 jaar politiek geïnteresseerd. Hobby’s: racefiets, zwembad, hardlopen, bergen, motor.

Streven: Meierijstad wordt een verdiengemeente: sociaal, zorgzaam, economisch en duurzaam. Burgers worden beter van de fusie: Dit is een opdracht en plicht voor de politiek en de ambtelijke organisatie.

Gerard van Mil

Mijn naam is Gerard van Mil, geboren in 1958 en getogen in Alphen aan de Maas in het Land van Maas en Waal. In 2016 zijn we verhuisd  naar Veghel.  Getrouwd en één dochter.
Ik heb een HBO analytisch chemische opleiding gevolgd in Oss en ben inmiddels met pre-pensioen. Mijn hobby’s zijn natuur en visserij. Maatschappelijk ben ik 11 jaar actief geweest als secretaris van  het Dorpshuis in Alphen en heb daar bijgedragen aan de ontwikkeling van een MFA (multifunctionele accommodatie).

Sinds 2017 lid van de partij Gemeentebelang Meierijstad en in juli 2018 benoemd  als commissielid. Mijn motief  om  politiek  actief te worden  is het  bijdragen aan de leefbaarheid in Meierijstad, mijn nieuwe woongemeente.

Met aandacht voor zowel de inwoners van de diverse dorpen, maar ook voor de natuur die ik erg belangrijk vind.  Harmonie tussen mensen en de flora en fauna,  draagt bij aan een  samenleving waarin mensen gelukkig zijn.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat de afstand tussen bewoners en de gemeente  klein is en wil de politiek dichter bij de mensen brengen.  

Meierijstad inspireert me om hier een bijdrage aan te leveren.

Anouk Gerrits

Anouk Gerrits, 23 jaar, woont in Veghel.
Studie; leerkracht basisonderwijs.

Ik wil opkomen voor de belangen van jongeren in Meierijstad. Meer woongelegenheid voor starters.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat er genoeg sportgelegenheden en vrijetijdsbestedingen zijn in Meierijstad. 

Jan van ‘t Hof

Jan van ‘t Hof (57). Woont in Schijndel. Gehuwd met Sabine, 2 kinderen.

Werk: Bestuurder bij een thuiszorgorganisatie. In de vrije tijd muzikant.

Praktijk en beleid beter op elkaar afstemmen, ook  in de zorg!  Daar is democratie voor nodig.

Ilse Schuurman

Ilse Schuurman, 24 jaar en woont in Olland, 
Studeert rechten.
Meierijstad is er ook voor jongeren: wonen, werkgelegenheid en ontspanning.

Wegen moeten veilig, ook het fietspad naar Olland. Wonen en natuur zijn belangrijker dan windparken of zonneparken. 

Huub van de Wijdeven

Huub  van de Wijdeven.

Ik ben Huub van de Wijdeven, 67 jaar en met pensioen. Mijn laatste baan was bij het Udens College. Gemeentebelang Meierijstad is de lokale politieke partij waar  ik me inzet voor Erp, Keldonk en Boerdonk. De eerste vijf jaar van Meierijstad heb ik als burgercommissielid bijgedragen aan het bestuur. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn:

Randweg Erp.

De overlast van het doorgaande verkeer moet stoppen. Een enquête van Gemeentebelang leert dat veel weggebruikers, vooral fietsers, zich onveilig voelen. Er is hinder door drukte, lawaai en trillingen. De enige goede oplossing is een randweg. In Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, rijdt ook geen doorgaand verkeer.  We blijven er op hameren

Woningbouw Keldonk.

Dorpen zijn alleen levensvatbaar met woningen voor iedereen met een band met het dorp, gezinnen, jeugd en senioren. Woningen komen er niet met vergaderen en beleidsnota’s. Snel beslissen, gaten graven, beton storten, stenen stapelen en handjes uit de mouwen. We willen een soepele planologie voor inwoners met bouwplannen. We blijven er op hameren.

Het Omnipark.

In Erp willen meerdere verenigingen gemeenschappelijke sportvoorzieningen. Door samenwerking kan een accommodatie ontstaan voor de toekomst. Tegelijk is een waterberging mogelijk, zodat de kans op wateroverlast minder wordt: We willen geen natte voeten. Het  Waterschap draagt bij aan de kosten. Gemeentebelang vindt dat het Omnipark er moet komen. We blijven er op hameren.

Zandwinning Boerdonk.

Boerdonk wordt bedreigd door een grote zandafgraving van 35 ha. 30 jaar lang zullen er activiteiten zijn, die overlast veroorzaken. Zandopslag en veel vrachtverkeer. Wandelroutes verdwijnen. Gemeentebelang steunt de massale tegenstand in Boerdonk. Die grond kan beter gebruikt worden om huizen te bouwen. We blijven er op hameren.

Natuur inclusief bouwen

door Gerard van Mil

Natuurinclusief betekent dat rekening wordt gehouden met de leefmogelijkheden voor dieren. Die wonen in en om onze huizen en tuinen leven. Bijvoorbeeld vogels en kleine zoogdieren, zoals egels en eekhoorns. Wanneer we natuurinclusief bouwen geven we vogels en vleermuizen de mogelijkheid te nestelen of te rusten.

Bijvoorbeeld stenen die zijn voorzien van een opening voor vleermuizen. Deze stenen zijn verder dicht zodat de vogel of vleermuis niet in de woning kan komen. Onder speciale dakpannen kunnen huismussen, spreeuwen of gierzwaluwen nestelen.

bron: https://www.bouwnatuurinclusief.nl
Moderne daken zijn zo goed afgesloten dat onder de dakpannen geen ruimte is voor deze vogels. De huiszwaluw helpen we met kleine steunen onder overstekken waarop ze hun nest kunnen vastzetten.
Wanneer iedereen zijn tuin afschermt met gaas of een schutting, wordt het egels moeilijk gemaakt. Die hebben een groter gebied nodig dan een klein stadstuintje. Wanneer ze onder het gaas of schutting door kunnen kruipen, geven we ze ruimte.
Dit zijn kleine en niet dure mogelijkheden, die deze dieren hard nodig hebben om te leven in de menselijke omgeving.

De gebruikelijke struiken en bomen en hier en daar een wat verwilderde tuin, leveren ook nog steeds een bijdrage. Het geeft ook rust voor iedereen. Bovenstaande foto geeft een beeld van hoe het eigenlijk zou moeten zijn.

Een nieuwe beschoeiing van een gracht kan voor de kuikens van watervogels een grote bedreiging zijn. De kuikens kunnen wel in het water, maar er niet uit. Aanbrengen van een uittreeplaats lost dit op. (Zie foto)

uittree plaats


Dorpen en wijken

De kracht van Meierijstad als grote gemeente is juist de verzameling van dorpen en wijken en de werkmentaliteit van de inwoners. Dit eigen karakter kunnen willen we behouden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, horen richtinggevend te zijn. Op basis van  vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget.

Leefbaarheid in de dorpen is afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Meer betaalbare huurwoningen voor starters  en meer koopwoningen zijn  noodzakelijk in de kerkdorpen.  Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, zeker ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. Levensvatbare scholen zijn  een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp. Daarvoor zijn meer woningen zijn noodzakelijk.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn  aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen.

Terug naar index

Energie pakket voor Meierijstad


Belangrijk voor de huurders in Meierijstad.
De Bespaarwinkel regelt nog steeds het gratis verkrijgbaar energiepakket.
Op deze website kunt U een cadeaubon aanvragen.
U kunt deze cadeaubon inwisselen voor gratis energiebesparende producten via een webshop. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit tocht strips, ledlampen of een waterbesparende douchekop. De gewenste producten worden kosteloos bij u thuis bezorgd.

U kunt uw cadeaubon hier verzilveren https://debespaarcode.nl/webwinkel

Succes
Gerard van Mil

Openluchtzwembad Veghel

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2022, constaterend dat:

1. Zorgen bestaan bij burgers omtrent het voortbestaan van het openluchtzwembad te Veghel;
2. Voor zover bij ons bekend, op Laco Veghel B.V., de eigenaar van het openluchtbad, een verplichting rust om het buitenzwembad goed te onderhouden;
3. Voor zover bij ons bekend, de gemeente Meierijstad jaarlijks aan Laco Veghel B.V. substantiële bedragen betaalt als exploitatie- en dienstverleningsbijdrage in de kosten van de exploitatie, waaronder o.i. ook het onderhoud moet worden begrepen;
3. De overeenkomsten die bestaan tussen de gemeente Meierijstad en Laco Veghel B.V. slechts lijken te gelden tussen deze juridische partijen;
4. Er in de plaatselijke pers standpunten zijn verkondigd door de voorzitter van een voetbalvereniging (Blauw Geel) in Veghel dat het PWA sportpark een Omnipark zou horen te worden en de financiering daarvan zou kunnen worden gevonden in de bebouwing van het zwembadterrein (ruim 2 ha);
5. Dit zwembadterrein eigendom is van Laco Veghel B.V. en destijds door de gemeente Veghel voor een symbolische prijs is verkocht aan Laco Veghel B.V., althans de rechtsvoorganger van deze rechtspersoon;
6. Laco Veghel B.V. zodoende een financieel belang lijkt te kunnen realiseren wanneer het zwembad wordt gesloopt en deze grond bebouwd zou kunnen worden;
7. Voor bebouwing van het zwembadterrein de bestemming van deze gronden gewijzigd dient te worden.

Overwegende dat:

– de gemeenteraad de belangen van de burgers van Meierijstad dient te bewaken, ook waar het gaat om de beschikbaarheid van het openluchtzwembad;
– de gemeenteraad dient te beslissen over wijziging van de bestemming van gronden waar thans het zwembad is gesitueerd, indien de eigenaar daar andere plannen mee zou hebben dan wel andere plannen mee zou kunnen krijgen;
– de gemeenteraad van Meierijstad hecht aan de beschikbaarheid van een buitenzwembad voor haar inwoners;
– het bestaande openluchtzwembad een belangrijke functie heeft voor gezinnen en kinderen die niet op vakantie kunnen en voor jongeren die zo niet op straat hangen of achter een beeldscherm zitten.

Verzoekt het college van B&W als volgt:

1. De gemeenteraad te informeren over de onderhoudstoestand van het openluchtzwembad in het Willem Alexander Sportpark te Veghel, waaronder begrepen de situatie met betrekking tot de verwarming, waterzuivering/hygiëne, kleedgelegenheid en onderhoud van de omliggende terreinen.

2. De gemeenteraad te informeren of en zo ja op welke wijze en met welke regelmaat wordt nagegaan of er door de eigenaar noodzakelijk en voldoende onderhoud aan het zwembad en aangehorigheden wordt verricht.

3. Wat de gevolgen zijn voor het beschikbaar zijn van het openluchtzwembad voor de inwoners van Meierijstad in geval de rechtspersoon LACO Veghel B.V. als eigenaar van het zwembad en onder- en omliggend terrein:

– ophoudt te bestaan door ontbinding of fusie;
– in financiële problemen geraakt, dan wel in staat van volstrekte financiële onmacht; – het zwembad met onder- en omliggend terrein verkoopt aan een derde partij.

4. Bij voorbaat bericht te geven aan de eigenaar van het openluchtbad en van het onder – en omliggend terrein, dat geen medewerking wordt verleend aan een bestemmingswijziging van deze gronden voor ander gebruik dan een openluchtzwembad.

Peter Verkuijlen
Fractie Gemeentebelang Meierijstad