Anouk Gerrits

Anouk Gerrits, 23 jaar, woont in Veghel.
Studie; leerkracht basisonderwijs.

Ik wil opkomen voor de belangen van jongeren in Meierijstad. Meer woongelegenheid voor starters.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat er genoeg sportgelegenheden en vrijetijdsbestedingen zijn in Meierijstad. 

Jan van ‘t Hof

Jan van ‘t Hof (57). Woont in Schijndel. Gehuwd met Sabine, 2 kinderen.

Werk: Bestuurder bij een thuiszorgorganisatie. In de vrije tijd muzikant.

Praktijk en beleid beter op elkaar afstemmen, ook  in de zorg!  Daar is democratie voor nodig.

Ilse Schuurman

Ilse Schuurman, 24 jaar en woont in Olland, 
Studeert rechten.
Meierijstad is er ook voor jongeren: wonen, werkgelegenheid en ontspanning.

Wegen moeten veilig, ook het fietspad naar Olland. Wonen en natuur zijn belangrijker dan windparken of zonneparken. 

Openluchtzwembad Veghel

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2022, constaterend dat:

1. Zorgen bestaan bij burgers omtrent het voortbestaan van het openluchtzwembad te Veghel;
2. Voor zover bij ons bekend, op Laco Veghel B.V., de eigenaar van het openluchtbad, een verplichting rust om het buitenzwembad goed te onderhouden;
3. Voor zover bij ons bekend, de gemeente Meierijstad jaarlijks aan Laco Veghel B.V. substantiële bedragen betaalt als exploitatie- en dienstverleningsbijdrage in de kosten van de exploitatie, waaronder o.i. ook het onderhoud moet worden begrepen;
3. De overeenkomsten die bestaan tussen de gemeente Meierijstad en Laco Veghel B.V. slechts lijken te gelden tussen deze juridische partijen;
4. Er in de plaatselijke pers standpunten zijn verkondigd door de voorzitter van een voetbalvereniging (Blauw Geel) in Veghel dat het PWA sportpark een Omnipark zou horen te worden en de financiering daarvan zou kunnen worden gevonden in de bebouwing van het zwembadterrein (ruim 2 ha);
5. Dit zwembadterrein eigendom is van Laco Veghel B.V. en destijds door de gemeente Veghel voor een symbolische prijs is verkocht aan Laco Veghel B.V., althans de rechtsvoorganger van deze rechtspersoon;
6. Laco Veghel B.V. zodoende een financieel belang lijkt te kunnen realiseren wanneer het zwembad wordt gesloopt en deze grond bebouwd zou kunnen worden;
7. Voor bebouwing van het zwembadterrein de bestemming van deze gronden gewijzigd dient te worden.

Overwegende dat:

– de gemeenteraad de belangen van de burgers van Meierijstad dient te bewaken, ook waar het gaat om de beschikbaarheid van het openluchtzwembad;
– de gemeenteraad dient te beslissen over wijziging van de bestemming van gronden waar thans het zwembad is gesitueerd, indien de eigenaar daar andere plannen mee zou hebben dan wel andere plannen mee zou kunnen krijgen;
– de gemeenteraad van Meierijstad hecht aan de beschikbaarheid van een buitenzwembad voor haar inwoners;
– het bestaande openluchtzwembad een belangrijke functie heeft voor gezinnen en kinderen die niet op vakantie kunnen en voor jongeren die zo niet op straat hangen of achter een beeldscherm zitten.

Verzoekt het college van B&W als volgt:

1. De gemeenteraad te informeren over de onderhoudstoestand van het openluchtzwembad in het Willem Alexander Sportpark te Veghel, waaronder begrepen de situatie met betrekking tot de verwarming, waterzuivering/hygiëne, kleedgelegenheid en onderhoud van de omliggende terreinen.

2. De gemeenteraad te informeren of en zo ja op welke wijze en met welke regelmaat wordt nagegaan of er door de eigenaar noodzakelijk en voldoende onderhoud aan het zwembad en aangehorigheden wordt verricht.

3. Wat de gevolgen zijn voor het beschikbaar zijn van het openluchtzwembad voor de inwoners van Meierijstad in geval de rechtspersoon LACO Veghel B.V. als eigenaar van het zwembad en onder- en omliggend terrein:

– ophoudt te bestaan door ontbinding of fusie;
– in financiële problemen geraakt, dan wel in staat van volstrekte financiële onmacht; – het zwembad met onder- en omliggend terrein verkoopt aan een derde partij.

4. Bij voorbaat bericht te geven aan de eigenaar van het openluchtbad en van het onder – en omliggend terrein, dat geen medewerking wordt verleend aan een bestemmingswijziging van deze gronden voor ander gebruik dan een openluchtzwembad.

Peter Verkuijlen
Fractie Gemeentebelang Meierijstad

Leefgoed Veghel, plaats voor iedereen!

door Gerard van Mil – burgercommissielid Gemeentebelang Meierijstad

De plannen voor de invulling van het Kloosterkwartier zien er prachtig uit. Meer woningen voor een brede doelgroep en een versterking van het centrum van Veghel. Binnen Leefgoed is plaats voor iedereen, maar de natuur heeft het Kloosterkwartier al voor een deel in  gevuld.

Een grote kolonie roeken (Corvus frugilegus), een door de Wet natuurbescherming beschermde soort, heeft zich gevestigd in de bomen van de kloostertuin grenzend aan de Mr. Van Coothstraat. Roeken zijn kolonievogels en intelligent. Ze onderhouden een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het is daar een gezellige boel. Flirten, kibbelen, kwebbelen, lijfelijke liefde, schreeuwen en nesten bouwen. In de nu nog kale hoge bomen zijn in het voorjaar de nesten van onze Veghelse roekenkolonie goed zichtbaar. Roeken worden niet afgeschrikt door de nabijheid van mensen. 

Gemeentebelang Meierijstad streeft naar een meer natuurinclusief beleid. Ons voorstel daarvoor is unaniem door de hele gemeenteraad aangenomen op 28 januari van dit jaar. In een natuurinclusief beleid past dat onze roeken in de lente dit plekje in het voorjaar kunnen blijven gebruiken. Ook in de toekomst.

Lieke Huijberts

Lieke Huijberts (29).
Ik woon in Sint-Oedenrode en ben al 11 jaar met veel plezierkapster.
In mijn vrije tijd kent gezelligheid geen tijd.

Een stem voor mij is een stem voor twee.
Gemeentebestuur: luister beter! Jullie zijn verantwoordelijk voor een mooie gezonde woonomgeving. 

Klimaatbeleid

De gemeente heeft een uitvoerende rol gekregen in het klimaatbeleid. Voor Gemeentebelang Meierijstad zijn de volgende punten van belang.

1. De klimaatopwarming moet worden gestopt. Daarover bestaat geen misverstand.

2. Het huidige beleid, de door de rijksoverheid aan de gemeenten opgelegde Regionale Energiestrategie, is politiek paniekvoetbal en gaat voorbij aan de tijd die technologische en economische ontwikkeling nodig heeft om het klimaatprobleem  echt op te lossen. De techniek zal oplossingen moeten vinden.

3. De huidige inzet van biomassa moet zo gauw mogelijk stoppen. Het verbranden van bossen  in elektriciteitscentrales verergert het probleem. 

4. Het effect van de maatregelen op het vrij besteedbaar inkomen van onze burgers dient in de afweging te worden meegenomen.

5. De burger moet een keuzemogelijkheid houden voor wat betreft energie. Slechte ervaringen met gasloze woningen zijn opgedaan in woningen met stads- of wijkverwarming. Burgers zijn dan economisch weerloos tegen de aanbieders van warmte met een plaatselijk monopolie.

6. Op termijn verwachten we dat waterstof als energiedrager belangrijker wordt en dat dit ook via een leidingnet gedistribueerd kan worden.

7. Grootschalige opwekking van elektriciteit door wind en zon is noodzakelijk.

8. Energieopwekking hoort op Europese schaal plaats te vinden,  waar dit het meest efficiënt is. Voor windenergie is dat op zee, in de bergen of in onbegroeide, niet bewoonde vlakke gebieden. Grootschalige zonneparken horen niet op de duurste en hoogst productieve agrarische grond in Europa, maar op goedkope onproductieve grond op plekken met veel zon.

9. Overlast in de woonomgeving en/of zelfs gevaar voor de gezondheid als gevolg van opwekking van stroom met  windenergie moet worden voorkomen. Grote windturbines passen daarom niet in dichtbevolkte gebieden.

10. De toekomst voor zonne-energie zien we in onze eigen omgeving op daken en kleinere zonneparken/installaties  op ongebruikte grond, overhoeken, bermen, taluds. Niet op agrarische gronden, en ook niet in of bij natuurgebieden. Grootschalig past opwekking van zonne-energie in gebieden met veel  zon (hoge opbrengst) en zeer goedkope onproductieve gronden (lagere kosten). Zonne-energie is in bijvoorbeeld Spanje of Noord-Afrika vele malen goedkoper op te wekken dan in Nederland.

11. Meer aandacht is nodig voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie door isolatie, energiezuinige of energieneutrale woningen, warmer kleden, minder vliegen en meer per trein, 

12. Kernenergie heeft een zeer kleine kans op ongelukken. Wanneer er echter een ongeluk is, kan het negatieve effect rampzalig zijn voor een groot gebied en voor een lange periode. Voordeel is dat kernenergie geen uitstoot geeft van koolstof in de lucht in de vorm  van CO of CO2, ook geen uitstoot van stof en van andere schadelijke stoffen. De discussie daarover moet nog gevoerd worden, waarbij de klimaatvoordelen moeten worden afgewogen tegen deze risico’s.   

Om bovengenoemde redenen gaat Gemeentebelang Meierijstad niet meewerken aan:

            1. De bouw van grote windturbines in Meierijstad.

            2. De aanleg van grootschalige zonneparken op agrarische gronden en grond met natuurwaarde.

          3. Het afsluiten van woonwijken van het distributienet voor aardgas.

Om bovengenoemde redenen is het standpunt van Gemeentebelang Meierijstad dat: 

– we als gemeente bij de rijksoverheid en bij andere autoriteiten moeten pleiten voor een andere meer op technologie en wetenschap gerichte koers om het klimaatprobleem aan te pakken;

– we binnen de wettelijke mogelijkheden verzet te voeren tegen het huidige klimaatbeleid van de Nederlandse overheid dat aan de burgers van Meierijstad wordt opgelegd;

– voordat besloten wordt om de aanleg van windmolens en grootschalige zonneparken mogelijk te maken, via  een gemeentelijk referendum onze inwoners om hun mening wordt gevraagd.

Francine van Lanen

Francine van Lanen (32), getrouwd, 2  kinderen.
Woont in Sint-Oedenrode.
Hobby’s: Basketbal en historisch vastgoed. Ik ben werkvoorbereider en calculator in de restauratiebouw.

Als moeder wil ik een veilige straat voor de kinderen. De toekomst van Meierijstad is hun toekomst.  

Paul der Kinderen

Paul der Kinderen (52), Ik woon in Rooi, studeerde bedrijfsinformatica en werk als IT consultant.
Hobby’s: Rhode, PSV, wandelen in de bergen.

Graag steun ik een lokale, onafhankelijke, kritische  partij die aansluit bij de identiteit en belangen van burgers in  dorpen en kernen van Meierijstad.

Bep Verkuijlen

Ik stel me voor: Bep Verkuijlen, 65 jaar, twee volwassen kinderen, opgegroeid in Nijnsel, woon  al 24 jaar in Schijndel.
Ruim 40 jaar als verpleegkundige gewerkt, 23 jaar bij verpleeghuis Sint Barbara waar ik af en toe nog in val, ook ik werk nog een beperkt aantal uren in de thuiszorg  Niets is mooier dan betekenisvol onder de mensen te zijn. Bezig met laagdrempelige zichtbare zorg.

De marktwerking in de zorg beïnvloedt de persoonlijke levens van mensen in en naast het bed.  Het management van de zorg spoort helaas niet altijd  met dat van de vrouwen die werk en gezin combineren.

Ik wil meer aandacht voor veilige betaalbare woningen voor thuiswonende ouderen. Meer aandacht voor hun directe woonomgeving om buiten mobiel te zijn: voldoende rustplekken (banken), verspreid openbaar groen, openbare toiletten, veilige goed onderhouden trottoirs zonder struikelstenen.

Er zijn in het digitale tijdperk voor jong en oud veel manieren om afgesloten te zijn van de maatschappij. Hier ligt een taak voor de gemeente Meierijstad.

Schijndel en de Schijndelse mensen hebben Meierijstad veel te bieden. Het zijn harde werkers: aanpakken,  de handen uit de mouwen! Tegelijk zie ik in Schijndel een groot gevoel en aandacht voor het welzijn van mensen die niet goed mee kunnen in de maatschappij.

Die combinatie van stevig aanpakken en een groot sociaal gevoel, daar gaan we ook voor in de gemeenteraad en het bestuur van Meierijstad.