Peter Verkuijlen

Peter Verkuijlen, geboren in 1955, opgegroeid in Nijnsel, wonend in Rooi. Vier kinderen en vijf kleinkinderen.

21 jaar zelfstandig advocaat, daarvoor 13 jaar ambtenaar. Na het ‘Zwijsen’ in Veghel studies aan de universiteiten te Nijmegen en Leiden.

Al 45 jaar politiek geïnteresseerd. Hobby’s: racefiets, zwembad, hardlopen, bergen, motor.

Streven: Meierijstad wordt een verdiengemeente: sociaal, zorgzaam, economisch en duurzaam. Burgers worden beter van de fusie: Dit is een opdracht en plicht voor de politiek en de ambtelijke organisatie.

Huub van de Wijdeven

Huub  van de Wijdeven.

Ik ben Huub van de Wijdeven, 67 jaar en met pensioen. Mijn laatste baan was bij het Udens College. Gemeentebelang Meierijstad is de lokale politieke partij waar  ik me inzet voor Erp, Keldonk en Boerdonk. De eerste vijf jaar van Meierijstad heb ik als burgercommissielid bijgedragen aan het bestuur. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn:

Randweg Erp.

De overlast van het doorgaande verkeer moet stoppen. Een enquête van Gemeentebelang leert dat veel weggebruikers, vooral fietsers, zich onveilig voelen. Er is hinder door drukte, lawaai en trillingen. De enige goede oplossing is een randweg. In Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, rijdt ook geen doorgaand verkeer.  We blijven er op hameren

Woningbouw Keldonk.

Dorpen zijn alleen levensvatbaar met woningen voor iedereen met een band met het dorp, gezinnen, jeugd en senioren. Woningen komen er niet met vergaderen en beleidsnota’s. Snel beslissen, gaten graven, beton storten, stenen stapelen en handjes uit de mouwen. We willen een soepele planologie voor inwoners met bouwplannen. We blijven er op hameren.

Het Omnipark.

In Erp willen meerdere verenigingen gemeenschappelijke sportvoorzieningen. Door samenwerking kan een accommodatie ontstaan voor de toekomst. Tegelijk is een waterberging mogelijk, zodat de kans op wateroverlast minder wordt: We willen geen natte voeten. Het  Waterschap draagt bij aan de kosten. Gemeentebelang vindt dat het Omnipark er moet komen. We blijven er op hameren.

Zandwinning Boerdonk.

Boerdonk wordt bedreigd door een grote zandafgraving van 35 ha. 30 jaar lang zullen er activiteiten zijn, die overlast veroorzaken. Zandopslag en veel vrachtverkeer. Wandelroutes verdwijnen. Gemeentebelang steunt de massale tegenstand in Boerdonk. Die grond kan beter gebruikt worden om huizen te bouwen. We blijven er op hameren.

Dorpen en wijken

De kracht van Meierijstad als grote gemeente is juist de verzameling van dorpen en wijken en de werkmentaliteit van de inwoners. Dit eigen karakter kunnen willen we behouden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, horen richtinggevend te zijn. Op basis van  vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget.

Leefbaarheid in de dorpen is afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Meer betaalbare huurwoningen voor starters  en meer koopwoningen zijn  noodzakelijk in de kerkdorpen.  Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, zeker ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. Levensvatbare scholen zijn  een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp. Daarvoor zijn meer woningen zijn noodzakelijk.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn  aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen.

Terug naar index

Randweg Erp

Al jaren wordt er, soms meer, soms minder, gesproken over een randweg om Erp om de overlast van het doorgaande verkeer te verminderen. De oplossing was in 2008 in zicht.
Door een bestuurscrisis bij de toenmalige gemeente Veghel kwam er een andere coalitie en werden de plannen voor Erp geschrapt.

Gemeentebelang Meierijstad heeft de handschoen weer opgepakt. Dat staat ook in ons partijprogramma. Verkeer in en om Erp is actueel, omdat de Boerdonksedijk en de Gemertsedijk gerenoveerd zijn. De Gemertsedijk is een plaatje geworden, dankzij ons initiatief en de hulp van Team Meierijstad en CDA is de voorrangsregeling op de weg naar Gemert onveranderd gebleven.

Het derde project is nu de reconstructie N 616 in de kom van Erp. Veel klachten zijn er over het slechte wegdek, de trillingen in huis en het lawaai van zware vrachtauto’s in de vroege uren. Dagelijks persen zich 12.000 voertuigen door het centrum van Erp. De kopjes dansen soms op tafel door de trillingen.
Na de renovatie van de kom Erp, geplande start werkzaamheden in oktober/november (2018) , zullen er nog steeds 12.000 voertuigen door Erp rijden.

In 2006 besloot de Veghelse gemeenteraad dat 6000 voertuigen het maximum moest zijn. In 2008 werd de randweg afgeserveerd, de 12.000 voertuigen bleven door Erp denderen. Een deelrandweg zou al veel problemen oplossen. Dat traject zou het verkeer Veghel – Boekel op kunnen vangen. Wanneer de randweg doorloopt naar de Gemertsedijk (Heuvelberg), dan is een brug nodig over de AA.

Gemeentebelang Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van B&W om de randweg weer in studie te nemen. Dit werd in de commissievergadering van woensdag 27 juli 2018 resoluut geweigerd door de verantwoordelijke wethouder. Gemeentebelang Meierijstad blijft van mening dat een randweg de beste oplossing is voor de verkeersoverlast in Erp. We blijven ons daar voor inzetten.

Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018

Gemeentebelang Meierijstad heeft de volgende uitgangspunten voor de kadernota en de begroting:

    • Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, geaardheid, huidskleur, religie of herkomst.
    • Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.
    • Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

Lees verder “Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018”

Snel fiets route Veghel – Uden

Op donderdag 25 januari 2018 is door Gemeente MEIERIJSTAD de snelfietsroute van Veghel  naar Uden gepresenteerd. Er zijn 2 varianten . Een noordelijke en een zuidelijke. Na deze geweldig duidelijke presentatie heeft GBM een grote voorkeur voor de noordelijke variant. Dat is ruwweg gezegd naast het zgn Duits lijntje richting Uden.  Op 1 maart bleek bij een commissievergadering, dat het nu niet direct een hamerstuk zal worden. Bij de meeste partijen  bleek ook een voorkeur te zijn voor de noordelijke variant. Maar de wethouder heeft nog een paar harde noten te kraken. Later meer.

 

Plan woningbouw aan Catharijne pad St Oedenrode

Bouwplan aan het Catharijne pad in St Oedenrode is op het voormalig woonwagenkamp. Aan de gemeente is gevraagd om overleg te plegen met Woonmij en de bewoners om de voorgenomen bouwstijl aan te passen . In december is door zienswijzen van omwonenden een overleg geweest met gemeente en Woonmij( was Wovesto). Als Woonmij het plan wil wijzigen, dan is de gemeente MEIERIJSTAD bereid te kijken naar het nieuwe plan. GBM heeft vragen gesteld over dit onderwerp.

Openbaar bestuur

Democratie komt vanaf de basis. Burgers, kernen en wijken hebben via participatie een directe inbreng naar het openbaar bestuur.

Participatie is niet alleen het raadplegen van burgers bij belangrijke beslissingen. Participatie is pas compleet wanneer de burgers in een lokaal referendum rechtstreeks kunnen beslissen.

De burgemeester hoort door de burgers te worden gekozen. Dat maakt de politiek duidelijk en persoonlijk.

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en kunnen toelichten via spreekrecht in de gemeenteraad en de raadscommissies.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het   gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten en belangen worden meegenomen. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. En houdt nauw contact met belangenorganisaties.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund of waar de gemeente nauw mee samenwerkt, dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente.  Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Meierijstad is de kleinste van de grote gemeenten in Oost-Brabant. De oriëntatie op Eindhoven en de Brainportregio, hoort te worden versterkt. Dit is de technologische en economische motor van deze regio.  Meierijstad dient actief te streven naar nauwe samenwerking met  buurgemeenten Uden, Son en Breugel, Laarbeek, Bernheze.

Terug naar index