Energie pakket voor Meierijstad


Belangrijk voor de huurders in Meierijstad.
De Bespaarwinkel regelt nog steeds het gratis verkrijgbaar energiepakket.
Op deze website kunt U een cadeaubon aanvragen.
U kunt deze cadeaubon inwisselen voor gratis energiebesparende producten via een webshop. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit tocht strips, ledlampen of een waterbesparende douchekop. De gewenste producten worden kosteloos bij u thuis bezorgd.

U kunt uw cadeaubon hier verzilveren https://debespaarcode.nl/webwinkel

Succes
Gerard van Mil

Algemene beschouwing Kadernota 2022

Algemene beschouwing Kadernota 2022.

Meneer de voorzitter,

Een algemene beschouwing op de kadernota 2022 zou ik tot één zin kunnen beperken: Gemeentebelang Meierijstad is tevreden over de prestaties van onze gemeente in de afgelopen vier jaar. Wij hebben het goed gedaan. Wij, dat zijn niet alleen het college van B&W, maar ook de collega raadsleden en de medewerkers van de gemeente. Wat we hebben bereikt en wat nog in het verschiet ligt, daar horen we trots op te zijn. Kritiek op onvolkomenheden hebben we zeker. Echter het saldo is stevig positief. Als voorbeelden noem ik de bouw en planning van een serie nieuwe scholen, nieuwe zwembaden, sport- en culturele accommodaties. Dankzij de vooruitziende blik van bestuurders in de vroegere gemeente Veghel, zijn de financiële middelen daarvoor beschikbaar. Ik doel daarbij op een ondernemend en vooruitziend grondbeleid.

Gemeentebelang Meierijstad gebruikt deze gelegenheid om eigen uitgangspunten en beleidswensen naar voren te brengen. Onze belangrijkste uitgangspunt is dat we mensen horen te waarderen naar wat ze doen en naar hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving, zonder discriminatie naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie, herkomst of geaardheid. Wij dagen onze collega’s in de raad en het college uit om initiatieven te ontwikkelen en ondersteunen gericht op een snellere en intensere integratie van nieuwkomers en arbeidsmigranten. Concreet: snel en beter leren van de Nederlandse taal, sneller aan betaald werk. Nieuwkomers zijn voor ons nieuwe Nederlanders. De beste maatstaf voor succesvolle integratie is dan ook het aantal liefdesrelaties tussen nieuwkomers en autochtonen.

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een meer directe bemoeienis van inwoners en organisaties met de uitvoering van het beleid. U mag dat participatie noemen. Dit woord is voor ons echter besmet geraakt. We zien participatie te vaak ontaarden in sturing van reeds voorgenomen besluitvorming. Slecht voorbeeld is de energietransitie. Inwoners hebben de indruk dat hun inbreng van invloed is op het wel of niet plaatsen van windmolens. De instructie achter de hoorzittingen is niet òf de windmolens geplaatst moeten worden, maar wààr. Een ander kritisch punt is dat goed georganiseerde en mondige burgers in een participatieproces de meeste invloed hebben op het uiteindelijke besluit. Algemeen belang kan zo ondergeschikt worden aan directe belangen.

Gemeentebelang Meierijstad stelt dat het resultaat van participatie democratisch gelegitimeerd dient te worden. Gemakkelijk is te zeggen dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist. Directe inhoudelijke inbreng van de burgers op het beleid, kan naar onze mening het best gelegitimeerd worden door alle burgers ook direct te laten beslissen in de vorm van een correctief gemeentelijk referendum. Een goed proefproject voor een lokaal referendum zou de plaatsing van windmolens kunnen zijn. Hierover is de bevolking uitgebreid gehoord. De meest intensieve inbreng is geleverd door direct belanghebbenden. Mocht het tot daadwerkelijke plaatsing van windmolens komen, dan beïnvloedt dit de beleving van alle burgers, niet slechts de belanghebbenden. Positief door klimaatvriendelijke opwekking van energie. Negatief door overlast en ontsiering van de leefomgeving.

Als gemeenteraad zijn wij gebonden aan besluitvorming van hogerhand. Wanneer onze burgers hier anders over denken, zie ik ook een plicht tot verzet. Verzet binnen de wettelijke mogelijkheden. Dat is een andere gedragslijn dan het huidige klakkeloos meedrijven op de stroom van ondoordachte van bovenaf opgelegde klimaatillusies. Meierijstad zou niet de eerste gemeente zijn die hier pas op de plaats maakt. Gemeentebelang Meierijstad zal niet instemmen met de plaatsing van windmolens binnen onze gemeente.

Wij zijn geen klimaatontkenners. Opwarming van de aarde is een reëel probleem. We moeten openstaan voor realistische oplossingen. Wij dagen het college, de collega-raadsleden en de medewerkers van de gemeente, uit tot een meer kritische houding ten aanzien van de van bovenaf opgelegde energietransitie en moedigen onze collega-raadsleden en onze inwoners aan tot verzet tegen de plaatsing van windmolens en verzet het afsluiten van woonwijken van het gasnet.

Meierijstad is een verdiengemeente. Niet alleen sociaal en economisch, maar ook duurzaam. Wij zien voor de gemeente een rol voor het bevorderen van een groter ecologisch bewustzijn bij onze burgers. Wij dagen het college en onze collega-raadsleden uit daarover creatief na te denken. Onze partij heeft zelf een aanzet gegeven met de door jullie allemaal unaniem ondersteunde motie voor een natuurinclusief beleid. Nogmaals waardering daarvoor. Ecologisch bewustzijn kan niet alleen van bovenaf opgelegd worden, maar dient aan de basis te worden gestimuleerd. Voorbeelden: het ontstenen van tuinen, bevorderen van kleinschalige activiteiten op het gebied van natuurbehoud of voedselproductie (wijk- of volkstuinen), compostbakken en regentonnen. Contributie voor een volkstuinvereniging zou voor de laagste inkomens als bijzondere bijstand horen te worden verleend. Initiatieven dienen door de gemeente te worden gestimuleerd.

Meierijstad behoort ook voor de laagste inkomensgroepen een verdiengemeente te zijn. De linkse partijen, met uitzondering van de SP, hebben daar onvoldoende oog voor. Hun politieke prioriteiten liggen bij de progressieve middenklasse, op het gebied van milieu, cultuur, klimaat en biodiversiteit. Niet bij het substantieel verbeteren van het vrij besteedbare inkomen aan de financiële onderkant van de samenleving. Al jarenlang wordt daar de jaarlijkse inkomensstijging teniet gedaan met door de overheid gelegitimeerde roverij. Enkele voorbeelden: huurverhoging, zorgpremie, energiebelasting, hogere btw op voedsel.

Ook de permanente toestroom van arbeidsmigranten uit telkens nieuwe, arme gebieden, zet een rem op de ontwikkeling van de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het maakt materiële ambities bij deze medeburgers onmogelijk en beschadigt zo de loyaliteit aan de samenleving.

Gemeentebelang Meierijstad is mede daarom geen voorstander van de bouw van wooncomplexen voor arbeidsmigranten. Dit worden getto’s voor tijdelijke huisvestiging van telkens nieuwe lichtingen migranten op zoek naar een beter inkomen dan in hun land van herkomst. Het vrije verkeer van arbeid in de EU dient o.i. ingekaderd te worden in sociale omstandigheden die we in Nederland en ook in Meierijstad als standaard voor de eigen inwoners hanteren. Als gemeente kunnen we daarover beslissen. Huisvesting van arbeidsmigranten dient dan ook aan dezelfde eisen te voldoen als voor onze eigen inwoners.

Het oplossen van concrete problemen is voor ons belangrijker dan feesten en partijen. Het tweehonderdjarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart is een aardig feit. Een bedrag van € 125.000,- voor festiviteiten is weggegooid geld. De gaten in de Eversestraat en Bikkelkampen, de herinrichting van de Van Haarenstraat in Mariaheide en een rondweg om Erp zijn van groter belang.

Zoals eerder gezegd, de balans van Meierijstad is positief, maar laten we dat zo houden door met beide benen op de grond te blijven staan. De gemeente is geen geldautomaat die onbeperkt gevuld wordt. Een goed uitgangspunt voor de apparaatskosten is een jaarlijkse verhoging van de productiviteit, minimaal gelijk aan de jaarlijkse stijging van de loonsom. We geven het college in overweging daarvoor een toetsinstrument te ontwikkelen.

Bedankt voor uw aandacht.

Peter Verkuijlen
Gemeentebelang Meierijstad.

Leefgoed Veghel, plaats voor iedereen!

door Gerard van Mil – burgercommissielid Gemeentebelang Meierijstad

De plannen voor de invulling van het Kloosterkwartier zien er prachtig uit. Meer woningen voor een brede doelgroep en een versterking van het centrum van Veghel. Binnen Leefgoed is plaats voor iedereen, maar de natuur heeft het Kloosterkwartier al voor een deel in  gevuld.

Een grote kolonie roeken (Corvus frugilegus), een door de Wet natuurbescherming beschermde soort, heeft zich gevestigd in de bomen van de kloostertuin grenzend aan de Mr. Van Coothstraat. Roeken zijn kolonievogels en intelligent. Ze onderhouden een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het is daar een gezellige boel. Flirten, kibbelen, kwebbelen, lijfelijke liefde, schreeuwen en nesten bouwen. In de nu nog kale hoge bomen zijn in het voorjaar de nesten van onze Veghelse roekenkolonie goed zichtbaar. Roeken worden niet afgeschrikt door de nabijheid van mensen. 

Gemeentebelang Meierijstad streeft naar een meer natuurinclusief beleid. Ons voorstel daarvoor is unaniem door de hele gemeenteraad aangenomen op 28 januari van dit jaar. In een natuurinclusief beleid past dat onze roeken in de lente dit plekje in het voorjaar kunnen blijven gebruiken. Ook in de toekomst.

Profiel

Gemeentebelang Meierijstad: Uw belang!!

Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst.

Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.

De nieuwe gemeente Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

Mensen, zeker mensen met beperkingen, verdienen naast kansen ook solidariteit van bestuur en politiek.

Burgers verdienen aan de fusie: voorzieningen in de kernen worden beter, niet minder.

Burgers hebben een directe inbreng in het openbaar bestuur.

De kernen en wijken verdienen een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen adviescommissie.

Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd.

Burgers worden goed geïnformeerd over wat speelt bij de gemeente.

Jonge inwoners en senioren verdienen extra aandacht om hun belangen meer aandacht te geven in het bestuur.

Rendementsdenken hoort niet in het openbaar bestuur thuis, het gaat om wat de mensen echt nodig hebben.


Uw reacties via info@gbmeierijstad.nl zijn van harte welkom, uw mening telt voor ons! Zonder uw mening heeft politiek geen zin.