Programma

Gemeentebelang Meierijstad: Uw belang!!

Het programma is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

1. Openbaar bestuur
2. Financiën
3. Normen en waarden
4. Sociale zaken en economie
5. Wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu
6. Openbare ruimte, sport, recreatie en natuur
7. Kunst, cultuur en welzijn
8. Zorg en onderwijs
9. Dorpen en wijken
10. Klimaatbeleid

1. Openbaar bestuur:

Democratie komt vanaf de basis. Burgers, kernen en wijken hebben via participatie een directe inbreng naar het openbaar bestuur.

Participatie is niet alleen het raadplegen van burgers bij belangrijke beslissingen. Participatie is pas compleet wanneer de burgers in een lokaal referendum rechtstreeks kunnen beslissen.

De burgemeester hoort door de burgers te worden gekozen. Dat maakt de politiek duidelijk en persoonlijk.

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en kunnen toelichten via spreekrecht in de gemeenteraad en de raadscommissies.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het   gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten en belangen worden meegenomen. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. En houdt nauw contact met belangenorganisaties.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund of waar de gemeente nauw mee samenwerkt, dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente.  Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Meierijstad is de kleinste van de grote gemeenten in Oost-Brabant. De oriëntatie op Eindhoven en de Brainportregio, hoort te worden versterkt. Dit is de technologische en economische motor van deze regio.  Meierijstad dient actief te streven naar nauwe samenwerking met  buurgemeenten Uden, Son en Breugel, Laarbeek, Bernheze.

2. Financiën:

Meierijstad past een toppositie waar het gaat om het niveau van voorzieningen voor de burger. Het bestuur hoort zakelijk en alert te zijn.

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit.
Voorbeelden:
– goede en betaalbare huisvesting;
– veilige, gezonde en ecologische woonomgeving;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid.

Eerst verdienen en dan pas uitgeven. Voor Meierijstad is een sterk economisch en financieel draagvlak noodzakelijk om solidariteit, onderwijs- en sportvoorzieningen, welzijn, cultuur, klimaat en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten en dure bestuurlijke feestjes.

Meierijstad kan een hoog voorzieningenniveau niet betalen zonder inkomsten uit ontwikkelprojecten (woningbouw, bedrijventerreinen, grondtransacties).

Grote ontwikkelprojecten moeten voorzien in de basisbehoeften van de inwoners of hebben  een breed maatschappelijk rendement. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Dit betekent voor de ambtelijke  organisatie meer directe doe-functies en minder indirecte praat-, schrijf en vergaderbanen. Een plantsoenwerker, stratenmaker of behandelaar van bouwvergunningen, heeft meer nut voor de burger dan een p.r.-  of communicatiemedewerker.

3. Normen en waarden:

Politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid.

Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. “Op de man spelen”  in politieke debatten is leuk vermaak en schrijfstof voor journalisten. Dit dient niet niet het bestuur van onze gemeente.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij ambtenaren, hulpverleners, handhavers, bestuurders en politici respectvol behandelen, passend  in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad verwerpt de grove politieke opruierij van andere, landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten.

Gedrags-sturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot € 20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente. Meierijstad hoort de beginselen van fair trade in acht te nemen.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente en hoort de beginselen van fair-trade in acht te nemen.

4. Sociale zaken en economie:

De burgers en de overheid zijn samen verantwoordelijk dat iedereen volwaardig en naar vermogen deelneemt aan onze gemeenschap. Werk,  inkomen en belasting betalen zijn essentieel. De samenleving springt bij in geval van sociaal en financieel isolement en wanneer mensen het tempo van de maatschappij niet bij kunnen houden.

De A50 en N279 bieden grote mogelijkheden voor bedrijfsvestiging en economische activiteiten. waarvan Meierijstad kan profiteren. Meierijstad hoort dit volledig uit te nutten.

Infrastructuur moet honderd procent op orde zijn in het belang van kansen op werk en inkomen.

De samenleving heeft een zware verantwoordelijkheid voor wie niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. Voor de burgers is dat een recht, niet een gunst. Zwakkeren in de samenleving verdienen naast kansen vooral solidariteit. Extra ondersteuning voor mensen die met hun gezin op bijstandsniveau leven.

Winkelcentra blijven per auto bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. Verkeersmaatregelen en herinrichting afstemmen op de wensen van ondernemers en publiek.

De agrarische bedrijfstak is een volwaardige bestaansbron. Ondernemers houden binnen ecologische kaders ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zekerheid van voedselvoorziening, voedselveiligheid, dierenwelzijn, ecologische verantwoordelijkheid en woon- en leefmilieu zijn randvoorwaarden.

Agrarische  bedrijven zijn gevestigd buiten de woonkernen om conflicten te voorkomen. Knelpunten voor woningbouw dienen te worden opgelost door uitkoop en/of  verplaatsing met volledige schadevergoeding.  Voorbeeld zijn geitenhouderijen in de woonomgeving, zoals bijvoorbeeld in Olland.

5. Wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu:

Het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen voor de lagere inkomens moet worden opgelost. Wachttijden zijn onvoorstelbaar en onaanvaardbaar lang. Woningbouwverenigingen en hier actieve projectontwikkelaars en bouwbedrijven losten dit probleem niet  op. De gemeente Meierijstad hoort zelf verantwoordelijkheid te nemen, met meer eigen initiatief, eigen ontwikkeling van bouwplannen en inschakeling van andere partijen.  De gemeente heeft die mogelijkheden.

Meierijstad dient zoveel meer grond te bestemmen voor woningbouw, dat de prijzen van bouwgrond substantieel dalen en speculatie en prijsopdrijving verminderen. Wonen is geen speculatieobject.

Woningbouwverenigingen moeten zich richten op hun kerntaak: huisvesting voor lagere inkomens. Noodzakelijk is meer vaart met bouwen van betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomens.

Tijdelijke woningen, flexibele woningen, verplaatsbare woningen e.d. zijn geen oplossing voor de woningnood. Ze verrommelen het woonmilieu en leiden tot sociale afzondering.  Meierijstad past maar een doel: voldoende permanente en betaalbare kwaliteitswoningen tegen een redelijke prijs.

Huisvesting voor starters op de woningmarkt is noodzakelijk voor de leefbaarheid in de dorpen. Jongeren die ergens anders hun start maken, komen niet gemakkelijk weer terug.

In de dorpen hoort Meierijstad ruimhartig te zijn wanneer mensen op eigen initiatief woningen willen bouwen in of grenzend aan de bebouwde kom.

Consequent uitvoering geven aan het milieubeleid. De gemeente heeft hier ook zelf een taak. In de openbare ruimte horen veel meer prullenbakken en hondentoiletten bij uitlaatplaatsen. Het woon- en leefmilieu hoort schoon te zijn, maar vervuilt. Langs wegen ligt veel zwerfafval. Iedere burger draagt daarvoor verantwoordelijkheid.  Vuil is niet onze norm voor de toekomst.

De bereikbaarheid van opstapplaatsen voor ouderen moet worden verbeterd. Veel halteplaatsen voor het openbaar vervoer liggen te ver van de woonwijken.

Doorgaand verkeer hoort niet door de kernen te gaan. Erp, Nijnsel en buurtschap het Everse in Sint-Oedenrode ervaren problemen die niet van deze tijd zijn.

In Erp veroorzaakt doorgaand verkeer te veel overlast voor de bewoners en gebruikers van de doorgaande weg naar Gemert en Boekel: lawaai, trillingen, uitlaatgassen, onveiligheid. Meierijstad dient de planvorming voor een randweg weer op te starten en jaarlijks te reserveren voor de aanleg.

Gemeentebelang Meierijstad ziet dat de ontsluiting van Helmond richting Den Bosch een grotere wegcapaciteit vraagt. De N279 tussen Veghel en Helmond  dient bij voorkeur te worden verbeterd met ongelijkvloerse kruisingen en twee extra rijstroken. De aansluiting van de bedrijfsterreinen in Veghel dient rechtstreeks aan deze weg plaats te vinden. De thans gekozen oplossing, tussen Veghel en Zijtaart is hiervoor geen optimaal  alternatief.

Achterstallig onderhoud van wegen moet versneld aangepakt worden. Waarschuwingsborden zijn geen oplossing. Achterstallig onderhoud leidt tot onveiligheid. Schrijnende situaties zijn het doorgaande fietspad langs de Ollandseweg,  Eversestraat, Bikkelkampen en andere wegen in het buitengebied die niet bestand zijn tegen zwaar (sluip)verkeer.

Criminaliteit dient in samenwerking met andere overheden keihard de kop ingedrukt te worden. Veiligheid van de burgers is een primaire verantwoordelijkheid voor de overheid. Overlast, intimidatie en pesterij op straat worden niet getolereerd.

De gemeente stimuleert initiatieven van de burgers om de veiligheid in hun buurt te verbeteren.

De tweeslachtige houding van overheid en samenleving ten opzichte van drugs, bedreigen de rechtsstaat. Dit leidt tot terroriseren en criminaliseren van de samenleving door ondermijning, intimidatie, milieuvervuiling door afvaldumping  en uiteindelijk ook door geweld tegen journalisten, politici en rechtshandhavers.  Politiek en bestuur passen  een moedige en consequente opstelling om dit gevaar te bestrijden. De overheid mag van de burgers loyaliteit en steun verwachten.

6. Openbare ruimte, sport, recreatie en natuur:

Een ambitieuze gemeente zorgt dat de burgers het beter krijgen. Dit is een plicht en opdracht voor de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie.

In Erp dient de realisatie  van het Omnipark (vernieuwing sportpark) onvoorwaardelijk te worden doorgezet en ondubbelzinnig en concreet in toekomstige begrotingen te worden opgenomen.

Zwembaden, voetbalvelden en andere buitensportaccommodaties zijn basisvoorzieningen en blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente met een doelmatig beheer door de gemeente zelf. Privatisering  leidt tot commercialisering en problemen door gebrekkig onderhoud.  Slecht  voorbeeld zijn de zwemvoorzieningen in Veghel. Ooit voor een appel en een ei verkocht aan een bedrijf. Nu  kan de gemeente (gelukkig) weer nieuw bouwen.

Meierijstad hoort een buitenzwembad te houden. Gemeentebelang Meierijstad werkt niet mee aan sluiting van het buitenbad in Veghel en om deze grond ergens anders voor te gebruiken. De exploitant hoort het zwembad in goede staat te brengen. Meierijstad moet zich niet voor het lapje laten houden.

Gemeentebelang Meierijstad ondersteunt op verzoek bewoners bij de aankleding van de openbare ruimte in de kerkdorpen en wijken (beplantingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen e.d.). Bijvoorbeeld door eigen budgetten  voor dorps- en wijkraden.

De natuur moet toegankelijk zijn, de mens is daar onderdeel van. Met de toegankelijkheid dient rekening te worden gehouden met flora en fauna. Binnen de bebouwde kom is gebruiksgroen nodig, hoogwaardige natuur is daar te duur. De historische ontwikkeling van het cultuurlandschap verdient meer aandacht.

Gemeentebelang Meierijstad wil een intensivering van natuurinclusief beleid. Niet alleen in de woonomgeving maar ook in het buitengebied.

Gemeentebelang Meierijstad staat voor een actief beleid om het ecologisch bewustzijn van de inwoners te bevorderen. Doelgericht ook op de inrichting van particuliere tuinen. Voorbeelden: ontstening, toegankelijkheid en doorgangen voor kleine dieren en vogels, dier- en vogelvriendelijke beplanting.

Ter bevordering ook van ecologisch bewustzijn dienen voorzieningen zoals een volkstuin voor buitenrecreatie in de privésfeer,  actief te worden bevorderd. Zo nodig door aankoop en beschikbaar stellen van de benodigde grond. Voor de laagste inkomens dienen contributie voor een tuinvereniging en de huur van een tuin, in het kader van de bijzondere bijstand of op andere wijze te worden vergoed.

Inwoners kunnen een eigen “eetbare” boom of struik planten. Delen van het openbaar groen kunnen zo als voedselbosjes worden ingericht. Met  mogelijkheid voor gratis fruit plukken, noten rapen e.d.

Een deel van het openbaar groen kan als kleinschalig bos worden in gericht. Dit brengt in korte tijd veel  biodiversiteit in de bebouwde omgeving op een kleine oppervlakte. Steriele grasperken kunnen worden omgevormd naar bloemrijke insectenvriendelijke weides, dit spaart ook enorm veel maaikosten.

De scheiding van regenwater en huishoudelijk en industrieel afvalwater dient voortvarend te worden doorgezet. Regenwater dient bij voorkeur in de grond te worden geïnfiltreerd.  Opvangbekkens voor regenwater in de bebouwde kom dienen bij voorkeur na korte tijd droog te vallen om concentratie van muggen en ongedierte te voorkomen.

7. Kunst, cultuur en welzijn:

Kunst en cultuur geven mede inhoud aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Cultuur dient aan te sluiten bij de belevingswereld van alle inwoners en niet van een beperkte groep. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor cultuur en kunst heeft binnen de ambtelijke een stevig organisatorisch fundament.

Welzijnswerk heeft een belangrijke functie. Jongeren mogen niet afhaken met school of werk en ouderen mogen de aansluiting met snelle technische en maatschappelijke veranderingen niet verliezen.

8. Zorg en onderwijs:

Zorgvoorzieningen zijn een zware verantwoordelijkheid van de gemeente. De behoefte aan zorg is richtinggevend, niet de kosten voor de gemeente. In alle kernen van Meierijstad hoort  zorg bereikbaar, dichtbij en voor de burgers betaalbaar te zijn. Ingespeeld wordt op individuele zorgvragen van inwoners met beperkingen. Alleen een financieel sterke gemeente kan deze verantwoordelijkheid waarmaken.

Basis- en vervolgonderwijs binnen de gemeente vergroten de kansen voor de jeugd. Meierijstad heeft de verantwoordelijkheid voor voldoende, gezonde en moderne onderwijsaccommodaties, voor perfecte voorzieningen voor sport en culturele vorming.  Uitgaven voor de toekomst van de jeugd zijn nooit te hoog.

Meierijstad gaat door met de vernieuwing en modernisering van schoolgebouwen. Ook hiervoor is een financieel sterke gemeente nodig.

Verkeersveiligheid bij scholen dient te worden verbeterd. Bij alle scholen in Meierijstad dienen door verkeersmaatregelen de wegen als schoolzone te worden ingericht.

Welzijn – en jongerenbeleid leggen prioriteit bij het voorkomen dat jongeren afhaken op school en werk.

9. Dorpen en wijken:

De kracht van Meierijstad als grote gemeente is juist de verzameling van dorpen en wijken en de werkmentaliteit van de inwoners. Dit eigen karakter kunnen willen we behouden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, horen richtinggevend te zijn. Op basis van  vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget.

Leefbaarheid in de dorpen is afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Meer betaalbare huurwoningen voor starters  en meer koopwoningen zijn  noodzakelijk in de kerkdorpen.  Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, zeker ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. Levensvatbare scholen zijn  een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp. Daarvoor zijn meer woningen zijn noodzakelijk.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn  aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen.

10. Klimaatbeleid:

De gemeente heeft een uitvoerende rol gekregen in het klimaatbeleid. Voor Gemeentebelang Meierijstad zijn de volgende punten van belang.

 1. De klimaatopwarming moet worden gestopt. Daarover bestaat geen misverstand.
 2. Het huidige beleid, de door de rijksoverheid aan de gemeenten opgelegde Regionale Energiestrategie, is politiek paniekvoetbal en gaat voorbij aan de tijd die technologische en economische ontwikkeling nodig heeft om het klimaatprobleem echt op te lossen. De techniek zal oplossingen moeten vinden.
 3. De huidige inzet van biomassa moet zo gauw mogelijk stoppen. Het verbranden van bossen in elektriciteitscentrales verergert het probleem.
 4. Het effect van de maatregelen op het vrij besteedbaar inkomen van onze burgers dient in de afweging te worden meegenomen.
 5. De burger moet een keuzemogelijkheid houden voor wat betreft energie. Slechte ervaringen met gasloze woningen zijn opgedaan in woningen met stads- of wijkverwarming. Burgers zijn dan economisch weerloos tegen de aanbieders van warmte met een plaatselijk monopolie.
 6. Op termijn verwachten we dat waterstof als energiedrager belangrijker wordt en dat dit ook via een leidingnet gedistribueerd kan worden.
 7. Grootschalige opwekking van elektriciteit door wind en zon is noodzakelijk.
 8. Energieopwekking hoort op Europese schaal plaats te vinden, waar dit het meest efficiënt is. Voor windenergie is dat op zee, in de bergen of in onbegroeide, niet bewoonde vlakke gebieden. Grootschalige zonneparken horen niet op de duurste en hoogst productieve agrarische grond in Europa, maar op goedkope onproductieve grond op plekken met veel zon.
 9. Overlast in de woonomgeving en/of zelfs gevaar voor de gezondheid als gevolg van opwekking van stroom met windenergie moet worden voorkomen. Grote windturbines passen daarom niet in dichtbevolkte gebieden.
 10. De toekomst voor zonne-energie zien we in onze eigen omgeving op daken en kleinere zonneparken/installaties op ongebruikte grond, overhoeken, bermen, taluds. Niet op agrarische gronden, en ook niet in of bij natuurgebieden. Grootschalig past opwekking van zonne-energie in gebieden met veel zon (hoge opbrengst) en zeer goedkope onproductieve gronden (lagere kosten). Zonne-energie is in bijvoorbeeld Spanje of Noord-Afrika vele malen goedkoper op te wekken dan in Nederland.
 11. Meer aandacht is nodig voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie door isolatie, energiezuinige of energieneutrale woningen, warmer kleden, minder vliegen en meer per trein,
 12. Kernenergie heeft een zeer kleine kans op ongelukken. Wanneer er echter een ongeluk is, kan het negatieve effect rampzalig zijn voor een groot gebied en voor een lange periode. Voordeel is dat kernenergie geen uitstoot geeft van koolstof in de lucht in de vorm van CO of CO2, ook geen uitstoot van stof en van andere schadelijke stoffen. De discussie daarover moet nog gevoerd worden, waarbij de klimaatvoordelen moeten worden afgewogen tegen deze risico’s.

Om bovengenoemde redenen gaat Gemeentebelang Meierijstad niet meewerken aan:

 1. De bouw van grote windturbines in Meierijstad.
 2. De aanleg van grootschalige zonneparken op agrarische gronden en grond met natuurwaarde.
 3. Het afsluiten van woonwijken van het distributienet voor aardgas.

Om bovengenoemde redenen is het standpunt van Gemeentebelang Meierijstad dat:

– we als gemeente bij de rijksoverheid en bij andere autoriteiten moeten pleiten voor een andere meer op technologie en wetenschap gerichte koers om het klimaatprobleem aan te pakken;
– we binnen de wettelijke mogelijkheden verzet te voeren tegen het huidige klimaatbeleid van de Nederlandse overheid dat aan de burgers van Meierijstad wordt opgelegd;
– voordat besloten wordt om de aanleg van windmolens en grootschalige zonneparken mogelijk te maken, via  een gemeentelijk referendum onze inwoners om hun mening wordt gevraagd.


Wat hebben de inwoners van Meierijstad echt nodig?! Rendementsdenken hoort niet in het openbaar bestuur thuis. Gemeentebelang hoort graag uw mening, uw informatie en uw deskundigheid en wil die direct betrekken bij de politieke besluitvorming.

Uw reacties via info@gbmeierijstad.nl zijn van harte welkom, uw mening telt voor ons! Zonder uw mening heeft politiek geen zin.

Terug naar index